En gemensam karta för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Nyheten publicerad: 26 mar 2018

Efter åtta sektorsindelade workshops, över 100 medverkande och drygt 800 noteringar finns en karta för vår gemensamma digitalisering. Den 8 mars samlades deltagarna igen för att ta del av resultatet och diskutera hur vi tillsammans kan ta ett digitalt kliv. 

Sedan starten 2015 har eSam årligen genomfört en kartläggning av pågående och planerade initiativ som drivs i samverkan samt områden där det finns behov av samverkan. Syftet med den så kallade översiktskartan är att synliggöra pågående arbete, stimulera samverkan över aktörs- och verksamhetsgränser samt att bidra med underlag för planering och koordinering av gemensamma utvecklingsinitiativ.

Bred involvering

Mikael Österlund och Michiko Muto.

I årets revidering har eSam haft som ambition att stärka helhetsperspektivet. Workshopparna har därför haft teman som utgår från indelningen i eSams översiktskarta och verksamhetsområdena i SKL:s handlingsplan. Utöver eSams 25 medlemmar har även representanter från Inera, Sambruk, länsstyrelsernas gemensamma kansli, kommuner och andra myndigheter bjudits in.

Vid mötet den 8 mars presenterade Mikael Österlund och Michiko Muto från eSam resultatet av vad som kommit fram under workshopserien. Budskapen från workshopparna har varit förvånansvärt samstämmiga.

– Vi trodde att vi skulle få mer sektorsspecifika diskussioner, men samma saker har återkommit på alla workshops, säger Michiko Muto.

– Det är fantastiskt att se hur den samlade gruppen, trots att många är nya sedan den första kartan, pratar med sådan samsyn till skillnad från när vi startade, säger Anders Granström, på Arbetsförmedlingen.

Helhetsperspektiv och gemensam riktning

Framförallt visar workshopparna att den offentliga sektorn behöver bli betydligt bättre på att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

– I framtiden kommer vi behöva göra mer för mindre pengar. Då ökar behovet av sam-verkan för att få ut mer samhällsnytta. Vi behöver titta på det gemensamt. Nyckeln finns i översiktskartan. Hur får vi mest pang för pengarna? säger Ann-Catrin NyBerg på Migrationsverket.

Deltagarna efterlyser en gemensam riktning som kan hjälpa dem att navigera åt samma håll. En gemensam riktning anses inte bara underlätta för offentliga aktörer utan även för privata aktörer som vill samverka med eller utveckla tjänster för offentlig sektor.

– Utan en gemensam bild av vart vi är på väg är det många gånger svårt att fatta beslut som gör att digitaliseringsarbetet hänger ihop och får bästa utväxling, säger Mikael Österlund.

Utöver den generella frågan om stärkt helhetsperspektiv är det tre områden som pekas ut som särskilt angelägna att kraftsamla kring: det digitala mötet, effektiv informationsförsörjning och nationella tjänster.

Digitalt kliv

De gemensamma utmaningar och möjligheter som kommit upp i arbetet med att revidera översiktskartan finns dokumenterade i en eSam rapport: Framtidsutmaningar för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Eftermiddagen ägnades åt att diskutera två områden där det i dag inte finns något naturligt ägarskap och där en kraftsamling skulle kunna ge stor koncernnytta - ett digitalt kliv:  det personliga informationsägarskapet och det digitala mötet för enskilda.

Manne Andersson och Carl Jarnling från eHälsomyndigheten resonerade om vad det personliga informationsägarskapet kan betyda inom e-hälsoområdet och därefter fick workshopdeltagarna diskutera vad ett personligt informationsägarskap skulle kunna betyda för deras verksamhet och sektor.

– Om vi vänder på perspektiven och ger privatpersonerna ett mer utbyggt stöd för att nyttja sin digitala information i mötet med offentliga organisationer så öppnas stora möjligheter för att lösa många av de problem vi idag brottas med i digitaliseringsarbetet. Vi har även en juridisk förklaringsmodell som stödjer detta, eSams juridiska expertgrupp släpper snart en vägledning som bidrar med några ytterligare pusselbitar inom området, säger Mikael Österlund.

Carl Einerfors från Tillväxtverket berättade sedan om Verksamts arbete med företagarnas digitala möte. I den efterföljande diskussionen konstaterade deltagarna att det är mer som förenar än som skiljer sig mellan företagens och privatpersoners digitala möte och att det mesta av innehållet i värdeerbjudandet för företagare också kan gälla privatpersoner.

Nästa steg

Den 8 mars var en innehållsrik dag som visade på vikten av samverkan, inspiration men också att vi tillsammans måste har förmåga att göra verkstad .

Arbetet går nu in i en analys och prioriteringsfas. Resultatet av arbetet kring översiktskartan kommer att tas tillvara i eSams arbete med att ta fram en färdplan för det gemensamma digitaliseringsarbetet, samt vara ett viktigt underlag när eSams styrgrupp i juni ska fatta beslut om verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår.

Läs mer

Läs mer om översiktskartan:

Behovsinventering och översiktskarta

Läs tidigare artiklar om arbetet med översiktskartan:

Workshopserie om gemensamma behov i offentlig sektor

Offentliga Sverige jobbar tillsammans

Ta del av eSams rapport om framtidsutmaningar:

Framtidsutmaningar för digitaliseringen av det offentliga Sverige

54.90.204.233