Vi behöver arbeta mer proaktivt med EU-frågor

Nyheten publicerad: 19 apr 2018

eSams medlemmar vill vara mer proaktiva i EU-frågor som rör det gemensamma digitaliseringsarbetet. Som en grund har eSam identifierat mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet.

Mikael Österlund.

EU-perspektivet har belysts i eSam på olika sätt den senaste tiden. I början av hösten hölls en workshop med representanter från eSams medlemmar kring eSams förhållningssätt till EU-arbetet och i mars träffade eSam EU-kommissionen under två dagar.

eSams medlemmar ser att det behövs en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EU-arbetet påverkar det nationella digitaliseringsarbetet. Tre områden har identifierats som eSam särskilt bör prioritera: Single digital gateway, The Once Only Principle, TOOP, och eDelivery.

- I takt med att arbetet med Single Digital Gateway och TOOP har konkretiserats på EU-nivå har det blivit allt tydligare att det finns behov av att diskutera hur eSams medlemmar ska förhålla sig till detta mer konkret, säger Mikael Österlund som leder eSams expertgrupp för arkitektur.

Sverige borde också kunna bidra mer än idag till det gemensamma EU-arbetet, konstaterar eSams medlemmar. Vi har kommit långt inom vissa områden och borde därför vara med och påverka utformningen av den gemensamma utvecklingen mellan medlemsstaterna.

Att vara proaktiv kan också handla om att återanvända de lösningar som kontinuerligt etableras som resultat av olika EU-initiativ i större utsträckning än vad som sker idag.

- Våra nordiska grannar har ett redan ett sådant förfarande i sina nationella inriktningar, säger Mikael Österlund.

En förutsättning för ett mer proaktivt och sammanhållet EU-arbete är att det finns en samlad bild över vilka frågor som hanteras, vilka aktörer som är involverade i dessa frågor samt ett arbetssätt för hur frågor kan hanteras mer effektivt och proaktivt framåt. Därför har eSam nu gjort en sammanställning av de mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet. I sammanställningen lyfts de gemensamma frågor som bedömts vara av särskilt intresse att följa framöver.

Hans Ekstål från Bolagsverket har bidragit i arbetet med sammanställningen liksom Manne Andersson från eHälsomyndigheten och Therese Nordenvall från Naturvårdsverket.

- I ett nästa steg behövs en analys och bedömning av vilka eventuella aktiviteter som bör startas i relation till EU-arbetet. Denna sammanställning utgör underlag för eSams planeringsprocess men kan även användas av offentliga organisationer i allmänhet, säger Mikael Österlund.

De gemensamma frågorna av nationell karaktär har idag inget naturligt ägarskap hos en enskild organisation. Den nya myndigheten för digital förvaltning som etableras den 1 september 2018 förväntas få ett sådant samlat ansvar.

Ta del av sammanställnigen:

Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU – en sammanställning

Kort om

Single digital gateway:

En samlad ingång på EU-nivå där medborgare ur medlemsstaterna kan få digitalt stöd och information i ett antal livshändelser och förfaranden i samtliga medlemsstater.

The Once Only Principle, TOOP:

Ett pågående projekt inom företagsområdet för att införa principen att företag endast ska behöva ange en uppgift en gång i gränssnittet mot offentliga organisationer.

eDelivery:

Ett byggblock för säker digital kommunikation som tillhandahålls av EU-kommissionen.

54.86.132.30