Checklista för jurister

Vid samverkan kring utvecklingsisatser inom e-förvalntingen aktualiseras ett flertal juridiska frågor som måste finna sin lösning i samförstånd mellan de samverkande parterna. Checklista för jurister är avsedd att vara ett bra underlag för juristerna i det arbetet.

Syfte

Syftet med denna checklista är att belysa övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser. Syftet är också att ge viss vägledning till var det går att finna stöd i arbetet.

För vem?

Checklistan vänder sig till jurister i stat, kommuner och landsting, och syftar till att belysa vilka övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser.

Även om checklistan är framtagen utifrån ett samverkansperpektiv är de flesta frågeställningarna även relevanta för utvecklingsinsatser som genomförs enskilt av en myndighet.

Om innehållet

Checklista för jurister är en rapport framtagen av E-delegationen tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från Lantmäteriet, Tillväxtverket, Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting, Bolagsverket, Skatteverket samt PwC.

Checklistan bygger på ett antal juristers erfarenheter av arbete i en mängd utvecklingsinsatser.

Checklistan innehåller övergripande juridiska frågeställningar som kan bli aktuella under olika faser av gemensamma utvecklingsinsatser. Den är uppdelad i sju olika områden och beskriver frågeställningar som kan aktualiseras inom vart och ett av områdena.

I varje avsnitt finns också en sammanställning över viktigare författningar och styrande dokument samt hänvisingar till vägledningar och liknande dokument som kan vara till hjälp vid de juridiska bedömningarna.

Bakgrund

Samverkan mellan offentliga aktörer samt mellan offentliga och privata aktörer blir allt viktigare för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på statliga myndigheter, kommuner och landsting.

En myndighets eller kommuns jurister har en viktig roll i utvecklingsinsatser i samverkan. Juristen ska ge den som är ansvarig för utvecklingsinsatsen stöd så att det arbete som bedrivs sker författningsenligt och effektivt. Juristens stöd ska även bidra till att det resultat som utvecklingsinsatsen leder fram till lever upp till de krav som ställs i författningar och andra styrande dokument.

Vid samverkan aktualiseras ett flertal juridiska frågor som måste finna sin lösning i samförstånd mellan de samverkande parterna. Frågeställningarna är inte helt nya för de jurister som arbetar inom offentlig sektor utan är sådana som vanligen förekommer i den dagliga verksamheten och i myndighetens eller kommunens ordinarie utvecklingsarbete.

Utvecklingsinsatser innebär däremot ofta att befintliga författningar och praxis ska tillämpas i en digital miljö. Vid samverkan finns det behov av ett gemensamt juridiskt angreppssätt för att lösa frågorna på ett så effektivt sätt som möjligt. Checklistan är avsedd att vara ett bra underlag för juristerna i det arbetet.

Läs checklistan

Checklista för juristerPDF

Relaterad information

Checklistan för jurister är aktuell i flera av faserna som beskrivs i Metod för utveckling i samverkan, en vägledning från E-delegationen som beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera önskade nyttor.

Metod för utveckling i samverkanPDF

54.90.204.233