Expertområde Juridik

eSam identifierar regelverk som hindrar digitaliseringen av det offentliga och visar på juridiskt hållbara lösningar som stödjer såväl effektivitet som enskildas behov av skydd.

Syftet är att underlätta för myndigheter, kommuner och landsting att ta fram tjänster och funktioner som är gemensamma och därmed också enkla att använda för myndigheter, privatpersoner och företag.

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor har i snabb takt helt förändrat hur vi kommunicerar med varandra, men även hur vi kommunicerar med offentlig sektor. Även myndigheters sätt att kommunicera med varandra har förändrats.

Många av de bestämmelser som gäller idag och som påverkar utvecklingen av e-förvaltningen har tillkommit långt innan e-tjänster fanns och myndigheter behövde samverka kring gemensamma tjänster. Den snabba utvecklingen inom området har medfört att gällande författningar behöver anpassas. Det finns också ett ökat behov av att tolka gällande rätt och visa hur e-förvaltning kan utvecklas inom ramen för gällande rätt.

eSams arbete inom det juridiska området

Mycket av arbetet sker i eSams rättsliga expertgrupp. Gruppens arbete ska bidra till minskad osäkerhet kring hur gällande rätt ska tillämpas men kan också identifiera juridiska hinder för e-förvaltningen.

I expertgruppen ingår personer som har olika kompetenser. Avsikten är att kunna belysa och tolka ett rättsområde från olika håll för att ge en tillräckligt heltäckande bild av de behov som behöver tillgodoses. Mycket av expertgruppens arbete resulterar i olika vägledningar men kan också bestå i förslag till författningsändringar.

Rättsliga expertgruppen

Expertgruppen har nära kontakt med eSams rättsliga referensgrupp. I den ingår personer som representerar medlemmarna i eSam. Avsikten är att referensgruppen ska lämna respektive medlems synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen men också bidra med att lättare identifiera gemensamma juridiska problemområden. Vidare är det tänkt att den som ingår i referensgruppen förbereder medlemmen inför de beslut som t.ex. eSams styrgrupp ska fatta.

Rättsliga referensgruppen

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Nätverket startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSam:s medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Andra aktörer som arbetar med juridiska krav på e-förvaltning

Det finns flera aktörer som arbetar med juridiska krav på e-förvaltning.

Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Myndigheten kontrollerar den offentliga arkivverksamheten och har nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivet utfärdare föreskrifter som myndigheter har att tillämpa.

Riksarkivetlänk till annan webbplats

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som har tillsyn över att behandlingen av personuppgifter inte leder till intrång i enskilda individers personliga integritet. Datainspektionen har en upplysningstjänst där jurister besvarar frågor per telefon och via e-post.

Datainspektionenlänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. I samband med verksamhetsutveckling blir särskilt frågor som rör informationssäkerhet av särskilt stort intresse. MSB meddelar föreskrifter inom sitt område.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket, ESV, verkar för en effektiv statsförvaltning. Det gör ESV genom att ha kontroll på statens finanser och arbeta för att statens pengar används på ett effektivt sätt. E-förvaltning innebär oftast effektivisering men utvecklingen kan bromsas av finansieringsproblem vid samverkan mellan flera aktörer. Här kan ESV bidra med sin kunskap.

Ekonomistyrningsverketlänk till annan webbplats

E-legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift både nationellt och som Sveriges kontaktpunkt för eIDAS - lagkravet om att tillåta utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster. Nämnden tar även fram olika avtal (valfrihetssystem) som underlättar för myndigheter och kommuner att få tillgång till e-legitimationer för sina e-tjänster, granskar underskriftstjänster och godkänner e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

E-legitimationsnämndenlänk till annan webbplats

54.196.98.96