samverkan

eSam hackaton 2023

Årets vinnare och finalister kan du läsa om i nyheten på startsidan.

Välkommen till allt du behöver veta om eSams hackaton där Pensionsmyndigheten var värd för 2023 års upplaga.

Har du en idé på hur myndigheter kan jobba smartare tillsammans och åstadkomma mer nytta för dem vi finns till för? Är du medarbetare i någon av eSams medlemsmyndigheter? Då är du en given deltagare! Hackaton 2023 genomfördes helt digitalt via Skype.

Ishtar Touailat, chef för artificiell intelligens och innovation på Pensionsmyndigheten och projektledare för hackaton säjer:

- Myndighetsvärlden står inför komplexa samhällsutmaningar som ställer enormt höga krav på oss och vår förmåga att samverka. Detta är ett unikt tillfälle att kraftsamla och skapa tillsammans för att få ut stor samhällsnytta.

Alla kan delta i hackaton!

  • Alla medarbetare kan vara med, du behöver inte vara programmerare för att delta
  • Tekniken är bara en del av hur man kan jobba med innovation, men det går även bra att beskriva den utmaning man valt att jobba med på andra sätt.
  • Ett tävlingsbidrag kan exempelvis bestå av en PoC, en prototyp och/eller ett koncept bestående av en beskrivande illustration.

Det är en styrka om laget består av deltagare från flera myndigheter. Om en idé handlar om datautbyte mellan flera myndigheter, är det alltså en fördel om laget har deltagare från de myndigheter som berörs av utbytet.

Syfte och målgrupp

Syftet med hackaton är att öka samverkan mellan myndigheterna i eSam för bättre verksamhets- och kundnytta. Juryn består av medlemmar från flera myndigheter.


Årets teman och tävlingsbidrag

Hackaton utgick från fyra gemensamma utmaningar som arbetats fram inom eSam, samt en utmaning - nr 5 - som Pensionsmyndigheten lagt till. Under varje rubrik beskrivs temat närmare och du hittar årets tävlingsbidrag under respektive rubrik.

Se sammanfattningen av alla bidrag här: Hackaton 2023 Pdf, 2 MB.

Illustration av årets teman

Förenkla myndighetskontakter och skapa kundnytta genom att utveckla säkra och robusta digitala lösningar i samverkan.

Etablering av gemensamma tjänster som möter behoven från privatpersoner och företag och skapar kundnytta ur ett livshändelseperspektiv. Kan man anlägga ett annat perspektiv för att arbeta med livshändelser 2.0?

Exempel:

Hur kan vi möjliggöra för enskilda att förstå hela sin ekonomiska situation? Innovera på ”ekonomisk trygghet” och låta det svenska socialförsäkringssystemet utgöra en (lös) ram?

Dela kunskap och information för att kunna arbeta på ett datadrivet sätt

Data är en strategisk resurs, med ett utökat användande av data mellan myndigheterna uppstår nya möjligheter att skapa smarta lösningar i verksamheterna.

Exempel:

  • Hur kan vi nyttja befintlig data för nya ändamål?
  • Hur kan vi utbyta information med andra för stärka samhällets brottsförebyggande förmåga?
  • Hur kan vi upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssamhället?

Utveckla, återanvänd och nyttja både digital teknik och gemensamma resurser för att effektivisera verksamheterna. Nya angreppssätt för att använda digital teknik kan skapa nya värdeskapande tjänster som ökar effektiviteten hos verksamheten. Tillsammans är vi starkare

Exempel:

  • Hur kan vi på ett systematiskt sätt dela med oss/lära av varandra i frågor
  • Hur kan vi nyttja digital teknik för att korta handläggningstiderna?

Här är det fritt att lyfta en helt egen idé!

En gemensam riktning för en säker digital transformation

Den digitala transformationen innebär nya sätt att möta samhällsutmaningar där nya digitala ekosystem etableras.

Verksamhet som bidrar till att alla människor kan inkluderas oavsett härkomst, religion, könsidentitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning, förmågor eller ålder och att de kan ges samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Exempel:

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för inkludering i mötet (gränssnitten/lösningarna) med de vi är till för?

Anmälan och arbetsprocess

Sista anmälningsdagen har passerat.

Möt vår jury

Det går inte att ha ett hackaton utan en kompetent jury som bedömer bidragen. Vi är stolta att presentera juryn för hackaton 2023 Pdf, 361.1 kB.

 

Bedömningskriterier

Innovation

Innebär lösningen ett helt nytt sätt att se på ett problem? Är det ny teknik eller ett nytt arbetssätt? Är det ett kreativt sätt att vända på något redan existerande? Motsvarar lösningen ett kliv framåt för vår verksamhet?

Kundnytta

Vilken nytta skapar lösningen för våra kunder eller samarbetspartners? Tillgodoser den ett faktiskt behov som vi känner till? Bidrar den till att ALLA människor kan inkluderas? Träffar nyttan en större grupp kunder, eller en liten andel?

Verksamhetsnytta

Vad är värdet av lösningen i form av intern effektivisering eller ökad kvalitet i verksamhetsutövningen? Vad skulle hända om lösningen fanns och var införd? Kan nyttan spridas till stora delar av verksamheten eller är den mer begränsad?

Genomförbarhet

Är lösningen så pass konkret att genomförbarheten kan bedömas? Har laget identifierat vad som krävs för ett genomförande? Är det tydligt vilka rättsliga, tekniska, verksamhetsmässiga hinder etc som behöver undanröjas?

Har du frågor?

Kontakta oss på mejl

Bild på Alexandra Bjelkholm

Alexandra Bjelkholm

Projektsamordnare Pensionsmyndigheten

hackaton2023esam at pensionsmyndigheten.se

2022 års vinnare av eSams hackaton

2022 var det Kronofogden som var värd för hackaton och då gick det här bidraget ut som segrare:

Indikatörerna - utbyte av information om fastigheter för en effektivare indrivning och stärka samhällets brottsförebyggande förmåga. 2022 års vinnarbidrag.