Månadens princip - Arbeta aktivt med juridiken

22 nov 2019

Några av Lantmäteriets deltagare inom eSam som arbetat med principen: Jörgen Sannagård (sakområdesgrupp arkitektur), Berit Wennström (sakområdesgrupp juridik) och Malgorzata Drewniak (expertgrupp juridik)

Nu är det dags för princip nummer 2 i ramverket för digital samverkan - Arbeta aktivt med juridiken. Lantmäteriet berättar om hur de tagit sig an just den här principen.

På vilket sätt är principen Arbeta aktivt med juridiken, viktig för Lantmäteriet?

– Lantmäteriets ledning är tydliga med vikten av att utveckling ska ske rättssäkert, genom att fatta beslut om riktlinjer för samordning av juridiska lösningar för digital utveckling. Det finns också ett internt juristnätverk där frågor kan diskuteras vid behov. Frågor av principiell betydelse kan lyftas till ett internt rådgivande organ som består av representanter från olika verksamheter och kompetenser. Gruppen etablerades redan 2005 och har till uppgift att bland annat att följa utvecklingen inom olika regelområden, diskutera behov av regler och riktlinjer och skapa praxis samt fungera som ett rådgivande organ. Principen är viktig för Lantmäteriet och ligger helt i linje med det arbete Lantmäteriet bedriver med juridik.

Det sker även granskning av remisser utifrån påverkan på digital informationshantering och om förslagen över huvud taget är skrivna för digital informationshantering. Samordning mellan olika delar av organisationen skapas utifrån vad som behövs för att svara på remissen.

Hur ligger ni till idag?

– Lantmäteriets processer för verksamhetsutveckling och IT-utveckling har särskilda checklistor för projektledare som säkerställer att jurister tillfrågas i ett tidigt skede. Det vi arbetar med just nu är att förbättra rutinerna utifrån beslutade riktlinjer och att arbeta med vår rättsutvecklingslista.