Ramverk för digital samverkan överlämnat till DIGG

03 feb 2020

eSams styrgrupp har nu beslutat att lämna över ansvaret för Svenskt ramverk för digital samverkan, till DIGG. Allt sedan den första versionen har avsikten varit att överlämna ansvaret för vidareutveckling av ramverket. Styrgruppen beslutade att överlämningen sker per den 31 januari 2020.

Ramverket har tagits fram av eSams medlemmar i brett samarbete med representanter för kommunal och regional verksamhet. Ramverket utgår från European Interoperability Framework (EIF) vars första rekommendation är att medlemsstaterna gör ett nationellt ramverk (National Interoperability Framework) som omsätter det europeiska ramverket i nationell tappning. Svenskt ramverk för digital samverkan motsvarar alltså ett EIF för Sverige.

Sedan 2018 har eSams medlemmar arbetat med att införa ramverket i sina organisationer vilket resulterat i att det nu används brett. Det ingår även några aktiviteter för detta i eSams verksamhetsplan för innevarande år. Under hösten 2019 har sakområdet för arkitektur reviderat ramverket till version 1.3 utifrån sådant som dykt upp när medlemmarna arbetat med införande av ramverket i sina organisationer. Skäl för revidering har varit när det behövts nödvändiga förtydliganden eller där förutsättningarna har förändrats.

DIGG planerar efter övertagandet att göra ramverket tillgängligt så att införandet kan breddas till hela den offentliga förvaltningen. Under 2020 har DIGG för avsikt att pröva hur ramverket ska kunna bli mer styrande samt hur ramverket kan knytas närmare den övriga verksamheten.

  • eSams sakområdesgrupp inom arkitektur har särskilt uttalat att en ökad styrning och ett bredare införande av ramverket skulle ge ett stort mervärde när DIGG tar över ansvaret - säger Mikael Österlund, eSams kansli.

eSam fortsätter med aktiviteter kring ramverket under våren 2020 i enlighet med verksamhetsplanen. En eventuell fortsättning i kommande verksamhetsplan, planeras under våren tillsammans med DIGG.