Temamöte om digital identifiering

30 mar 2021

I februari bjöd DIGG och eSam in till ett temamöte om digital identifiering, identitetsrelaterat missbruk och implementeringen av eIDAS. Migrationsverket presenterade förstudien om hur personer utan svenskt personnummer ska få tillgång till digitala tjänster.

Några av nyheterna var att intygsfunktioner - IdP:er - nu kan bli granskade av DIGG, för att hjälpa offentliga aktörer att ställa krav på säkerhet och kvalitet vid upphandling av IdP-leverantörer.

Under 2021 arbetar DIGG bland annat med:
• en föranmälan till EU för att svenska e-legitimationer ska gå att använda i utländska offentliga e-tjänster,
• nya ersättningslösa e-legitimeringsavtal, för att underlätta extern användning av e-legitimationer för medarbetare,
• planering av en gemensam valideringstjänst för e-underskrifter, för att underlätta offentliga aktörers kontroll av äktheten i ett dokument och dess e-underskrift,
• förberedelser för auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post som föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Tobias Wijk från Skatteverket presenterade arbetet med identitetsrelaterat missbruk som bedrivs inom ramen för MUR - Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen. 19 myndigheter deltar i arbetet och en av arbetsgrupperna fokuserar på identitetsförvaltning för att analysera och senare föreslå åtgärder för en mer sammanhållen identitetsförvaltning. Arbetet omfattar att gå igenom begrepp, definitioner och gemensamt förhållningssätt samt att identifiera behov av reglering och ansvarsfördelning på identitetsområdet. Gruppen ska också föreslå kommunikationsåtgärder.

Alexandra Jansson och Robert Malm från Skatteverket presenterade implementeringen av eIDAS inom ramen för RUT/ROT tjänsten. Den blev den första piloten för eIDAS eftersom den har en definierad målgrupp, det saknas krav på svenskt personnummer, det fanns en möjlighet att komplettera befintlig lösning och det innebar en begränsad utvecklingsinsats.

Migrationsverket avslutade dagen med förstudien om att göra det möjligt för personer utan svenskt e-leg att kunna använda digitala tjänster. Torbjörn Ekman och Torbjörn Ekholm beskrev bakgrunden till förstudien:
- Personer som vill komma till Sverige från länder utanför EU/EES, saknar i de flesta fall möjlighet att legitimera sig digitalt mot svenska e-tjänster. Samma sak gäller för andra målgrupper som befinner sig i Sverige och av olika skäl - t ex avsaknad av svenskt personnummer - inte kan skaffa sig e-Id.

Uppdraget handlar om att
• nyansera problembilden och behoven med input från deltagarna,
• inventera och kartlägga pågående initiativ på området,
• diskutera effekter och olika lösningsalternativ och grovt bedöma möjligheterna att genomföra dem,
• lyfta fram eventuella hinder och behov av stöd för att kunna realisera lösningarna.
Arbetet sker både internt hos Migrationsverket och inom eSams arkitektgrupp under första kvartalet 2021 och ska resultera i en rekommendation för det fortsatta arbetet.

Fredrik Svensson från Pensionsmyndigheten var en av deltagarna och säjer så här om temamötet:
- Det här tillfället var mycket givande och hade en bra balans mellan teori och praktik. På kort tid fick vi komplett information om innebörden av digital identitet och legitimering och vilka aktörer som är involverade. Det var bra att DIGG presenterade sina uppdrag och berättade hur vi kan få stöd av dem. Det är också värdefullt att få en genomgång av hur de olika delarna hänger ihop och vad som väntar i framtiden. Mycket väl använd tid, avslutar Fredrik.