Digital samarbetsplattform - det finns lämpliga och lagliga alternativ för offentlig sektor

18 nov 2021

Arbetsgruppen bestående av representanter för åtta myndigheter, har kunnat identifiera flera lösningar som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för en organisation inom offentlig sektor.

Analysen är en ögonblicksbild av marknaden och det har av tidsskäl inte varit möjligt att beskriva hela utbudet på ett uttömmande sätt. Det kan därför finnas alternativ som uppfyller kraven och som inte finns med i rapporten.

Arbetet visar tydligt att det finns alternativ och att offentliga organisationer inte behöver röra sig i en rättslig gråzon för att tillgodose sina behov. Att behöva konstruera skydd eller tillämpa undantag för att en viss tjänst ska kunna användas hämmar utrymmet för digitaliseringens fulla potential. Genom att utgå från laglighet, informationssäkerhet och digital suveränitet kan offentlig sektor slippa arbete med att inaktivera funktioner i tjänster eller införa begränsningar för hur en tjänst ska få användas.

- Konsekvensanalysen visar att det finns utmaningar inför det fortsatta arbetet. Det krävs både resurser och ett förändrat synsätt för behovet av ett helhetsperspektiv för hela offentlig sektor. Av det skälet är ambitionen i nästa steg att visa att alternativen fungerar både inom och mellan myndigheter. Det säger Peter Nordström, Skatteverkets representant i arbetsgruppen.

Sofia Ekelöf, som är kanslichef på eSam berättar:
- Medlemmarna i eSam kommer att undersöka möjligheterna till ett fortsatt arbete med realisering av de lösningar som presenteras i projektet. Ett sådant arbete kan i så fall fokusera på till exempel teknisk sammankoppling - federering - mellan lösningar och att vidareutveckla kravspecifikationen. Det fortsatta arbetet skulle dock inte förhindra att de aktörer som vill, använder resultaten i rapporten som ett stöd vid upphandling av egna lösningar i närtid.

Talespersoner för arbetsgruppens deltagande myndigheter är:

Suliman Schalizi, Länsstyrelserna

Magnus Einarsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Soheil Roshanbin, Kronofogden tel. 010- 579 21 52

Peter Nordström, Skatteverket och projektet

Stefan Tärnhuvud, Bolagsverket tel. 073-181 60 04

Krister Dackland Arbetsförmedlingen

Mikael Norberg Försäkringskassan

Krister Lindvall Trafikverket

Rapport och bilagor

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor Pdf, 484.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 Bruttolista leverantörer Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 Kravspecifikation Excel, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 Samverkansmodeller Pdf, 869.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 Möjliga lösningar Pdf, 319.7 kB, öppnas i nytt fönster.