Vägledning för utkontraktering - nya förutsättningar som påverkar bedömningen

21 jun 2023

Nu finns ett stöd för eSams medlemmar vid bedömningar om sekretess och dataskydd när man överväger en utkontraktering. I vägledningen är förutsättningarna tydligare i fråga om när det är en tredjelandsöverföring, jämfört med när det finns en risk för otillåten överföring. Dessutom analyseras innebörden av begreppet teknisk bearbetning eller teknisk lagring samt olämplighetsrekvisitet i den nya sekretessbrytande bestämmelsen.

En myndighet som överväger en utkontraktering ställs ofta inför en rad olika frågor; vilka verksamhetsbehov som finns, säkerhetsmässiga överväganden och inte minst hur de rättsliga förutsättningarna ser ut. Komplexiteten i kravställningen vid utkontraktering har ökat markant med åren. Från och med den 1 juli 2023 gäller dessutom en ny sekretessbrytande bestämmelse - 10 kap. 2 a § OSL - som kan användas vid utkontraktering för teknisk bearbetning eller teknisk lagring.

En förändrad syn på röjande-frågan

Linda Lindström på eSams kansli: - Det är positivt att lagstiftaren nu skapar en mer hållbar rättslig kedja. Sedan tidigare finns bestämmelser om tystnadsplikt vid utkontraktering för teknisk bearbetning eller teknisk lagring och genom den nya sekretessbrytande bestämmelsen finns nu också en tydligare reglering att förhålla sig till inför själva utkontrakteringen.

Samtidigt kan bestämmelsen innebära att myndigheten behöver omvärdera sina tidigare bedömningar kring utkontraktering. I förarbetena till den nya bestämmelsen klargörs att en uppgift som omfattas av sekretess och som görs tillgänglig för en tjänsteleverantör, ska betraktas som utlämnad eller röjd i OSL:s mening. Detta är således en förändrad syn jämfört med hur eSam m.fl. tidigare har sett på röjandefrågan, som menat att uppgifter under vissa förutsättningar kunnat utkontrakteras för teknisk bearbetning eller teknisk lagring utan att samtidigt bli röjda.

Ambitionen är att uppdatera vägledningen med mer praxis och konkreta exempel när sådana finns. Vid behov finns det också möjlighet att kontakta eSams molngrupp för stöd inför en utkontraktering.

Läs mer om de nya förutsättningarna på sidorna om molnfrågan

Vägledning för utkontraktering Pdf, 692.2 kB.