Nytt: Radarbilden - EU blir mer styrande inom digitaliseringsområdet

27 jun 2024

Radarbilden beskriver initiativ som påverkar myndigheternas digitalisering och som syftar till att bidra till bättre framförhållning, helhetssyn och stöd för myndigheterna. Det är framförallt fem iakttagelser som är tydliga.

EU flyttar fram positionerna i digitaliserings- och säkerhetsarbetet

Det är tydligt att EU blir mer styrande. I maj 2024 antog EU AI-förordningen – världens första reglering för AI-produkter. Förordningen, som har en implementeringsperiod på två år, utgår från en riskbaserad modell som kommer att gälla för alla som använder AI-system, både inom privat och offentlig verksamhet.

Inom eSam pågår ett arbete med AI-regulatorisk sandlåda som ska ge leverantörer möjlighet att testa lösningar mot AI-förordningen innan de blir tillgängliga på marknaden. Rapport AI-regulatorisk sandlåda Pdf, 388.3 kB.

Även på säkerhetsområdet träder en mängd förordningar i kraft 2025. NIS2 syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen. CER syftar till att säkerställa motståndskraften av samhällsviktig verksamhet; att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten exempelvis vid olyckor och pandemier. DORA syftar till att stärka den finansiella sektorns motståndskraft mot informations- och kommunikationsrelaterade risker - IKT.

Inom eSam pågår arbeten med både NIS2 och CER.

Nato-medlemsskapet sätter fokus på interoperabilitet

Sverige blev medlem i Nato i mars 2024. Att fungera effektivt tillsammans – interoperabilitet – är en central utgångspunkt i såväl Nato- som EU-arbetet. Det är därför troligt att svenska myndigheters digitaliseringsarbete allt mer kommer att behöver vända på perspektiven och se samverkan som en utgångspunkt.

Initiativ för att förhindra bidragsbrott och hot mot välfärdssystemen

Den 1 januari 2024 startade Utbetalningsmyndigheten sin verksamhet med uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Därutöver finns flera initiativ som handlar om utökade kontroll­möjligheter, bättre informationsutbyte mellan myndigheter och förändrad sekretess­lagstiftning. Exempelvis har regeringen beslutat om en proposition som innebär att vissa myndigheter samt kommuner och a-kassor ska dela mer information med varandra. Regeringen har också tillsatt en utredning för att stärka arbetet mot bidragsbrottsligheten.

eHälsoområdet i fokus – såväl inom EU som på hemmaplan

Det europeiska hälsodataområdet - EHDS - är det första gemensamma EU-dataområdet som bygger på EU-strategin för data. EHDS kommer bl.a. att göra det möjligt för enskilda att få kontroll över sina hälsodata och underlätta det gränsöverskridande utbytet av hälsodata. I Sverige pågår flera utredningar inom området hälsodata; E-hälsomyndigheten har lämnat förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården och socialministern har startat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta samarbete och införande.

Ny digitaliseringsstrategi

Regeringen har aviserat en översyn av digitaliserings­politiken och avsikten att ta fram en ny digitaliseringsstrategi, den senaste kom 2017. Digitaliseringsrådet som leds av civilministern, anordnade därför workshops under våren för att samla kunskap och inspel på olika teman; AI och andra teknologier, strategisk infrastruktur och grundförutsättningar, digital kompetens­försörjning, digital omställning och innovation inom prioriterade områden respektive digitalisering i välfärden. Även Digg har för avsikt att hålla workshop på temat digital förvaltning. Översynen av digitaliseringspolitiken kommer sannolikt att påverka eSams medlemmar.

Om Radarbilden

eSams styrgrupp har konstaterat att det pågår mycket arbete, såväl internationellt som nationellt, som medlemmarna behöver förhålla sig till i digitaliseringsarbetet och att det finns behov av en överblick av vilka förändrade förutsättningar som är på gång. Radarbilden ger också eSams medlemmar möjlighet att identifiera områden där det finns behov av att samverka för bättre effektivitet och samhällsnytta.

Rapporten Radarbild, juni 2024 Pdf, 436.3 kB.