Nyhetsbrev från eSam

April 2023

AI på allas läppar

Den snabba utvecklingen av AI-baserade chattbotar har nog inte undgått någon. Det är onekligen en spännande utveckling och vi kan förvänta oss en uppsjö av tillämpningar på stora språkmodeller. Tekniken kan ge offentlig sektor stora möjligheter och därför har eSams medlemmar börjat utforska detta tillsammans; Hur fungerar tekniken, var ser vi största nyttorna och hur ser förutsättningarna ut? Parallellt med det arbetet undersöker vi också möjligheterna till en gemensam plattform för myndigheternas egna chattbotar, något som på sikt kan innebära att de olika chattbotarna kan prata med varandra.

Kanske skymtar vi en lösning för att kunna hantera privatpersoners myndighetsöverskridande frågor på ett smidigt sätt? Läs mer om den här spännande tekniken och eSams arbete runt den i månadens nyhetsbrev.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Många temamöten i april!

April blev temamötenas månad; Mobila informationssystem, om visselblåsning, rekryteringstjänster i molnet och innovation.

Mobila informationssystem

eSam fortsätter arbetet med de säkerhetsrelaterade frågorna i mobila informationssystem. Arbetet tar avstamp dels i promemorian som publicerades i oktober 2022, dels i workshops. På temamötet gick vi igenom förslaget med olika arbetsområden som nu ska starta:

  1. Kravställningsarbete för mobila informationssystem för att kunna upphandla säkra lösningar och underlätta dialogen med leverantörer
  2. Utreda behov och förutsättningar för att bedriva gemensam apputveckling
  3. Arbeta med ytterligare fördjupat erfarenhetsutbyte om mobilitetsstrategier, standardisering av säkerhetsnivåer etc.

Resultaten från arbetsområdena redovisas löpande i interna dialoger och temamöten.

Visselblåsning

Den 5 april fick våra medlemsmyndigheter möjlighet att lyssna till Statskontoret som berättade om metodstöd för visselblåsning. Därefter berättade MSB, Bolagsverket och Boverket om hur de utformat sina lösningar. Exemplen var både interna och externa rapporteringskanaler. Deltagarna hade intressanta frågeställningar kring var gränsen går för vad som är av allmänintresse och vilket krav som gäller om att informera om respektive rapporteringskanal. En av slutsatserna var att det också kan komma ärenden som inte är en visselblåsning i egentlig mening i rapporteringskanalerna och som då behöver hanteras på annat sätt.

Rekryteringstjänster i molnet - hSam

Arbetet inom det så kallade hSam-uppdraget fortsätter arbetet för att underlätta för myndigheterna att upphandla molnbaserade it-lösningar för HR, som både är moderna och uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Fokus i den första genomförandefasen är rekryteringstjänster. På temamötet samlades medlemmar för att ta del av arbetet och de resultat som hittills har tagits fram;

  • Dokumenterad rekryteringsprocess med definierade informationsmängder
  • Gemensam informationsklassning av informationen i rekryteringsprocessen
  • Genomförd riskanalys och förtydligande av vilka säkerhetsåtgärder som bör användas för att minska eller eliminera riskerna
  • Tagit fram en återanvändbar process för framtagande av icke funktionella krav

Arbetet fortsätter och intresserade offentliga organisationer kan kontakta projektledaren Lena Höglund på Arbetsförmedlingen för att anmäla sig till referensgruppen. Avsikten är att involvera fler och påbörja en dialog med leverantörer av rekryteringstjänster.

Innovation

Den 17 april arrangerades ett temamöte kring innovation. I juni 2022 beslutade eSams styrgrupp om en vägledning för innovation. Arbetsgruppen har sedan dess tagit fram ett kompletterande stöd som en myndighet kan använda för att bedöma sin innovationsförmåga, identifiera områden som behöver stärkas och prioritera aktiviteter. Vid temamötet berättade Riksarkivet om hur de använt vägledningen och stödet i sin verksamhet för att hitta konkreta områden att arbeta vidare med så att den innovativa förmågan blir bättre. Kajsa Holmberg från Statskontoret presenterade resultatet från regeringsuppdraget som Statskontoret haft för att föreslå indikatorer för innovation i statsförvaltningen, samt former för kontinuerlig uppföljning. Mötet avslutades med en diskussion om behovet av samverkan inför kommande verksamhetsår i eSam. Slutsatsen var att innovationsgruppen även fortsättningsvis bör arrangera temamöten för medlemmarna, utifrån de förmågor som beskrivs i vägledningen.

AI-baserade chattbotar

Det kan uppstå frågor om de AI-baserade chattbotarna i relation till myndigheternas verksamhet. Det kan gälla såväl myndighetens relation till målgrupperna som hur denna typ av lösningar används inom organisationen. AI Sweden utvecklar just nu en stor generativ språkmodell (GPT) för svenska.

Chattbotarna baseras på stora språkmodeller (Large language models – LLMs) som potentiellt skulle kunna användas av myndigheterna för att utveckla sina egna tillämpningar, detta skulle kunna generera betydande effekter.

I april arrangerade eSam ett temamöte kring AI-baserade chattbotar för att titta närmare på hur chattbotarna fungerar och ge utrymme för reflektion kring hur en myndighet kan förhålla sig till de nya lösningarna. Magnus Sahlgren från AI-sweden berättade om den senaste utvecklingen såväl internationellt som nationellt vad gäller stora språkmodeller.

Inom eSam startar nu ett uppdrag som ska ge stöd till medlemmarna för hur man dels kan förhålla sig till AI-baserade chattbotar inom myndigheten, dels hur man ska kunna använda sig av stora språkmodeller inom en myndighet och vilka förutsättningar som i så fall krävs.

Bakgrund:
Den 30 november 2022 lanserades den AI-baserade chattboten ChatGPT av OpenAI som en prototyp. OpenAI är ett företag som har målsättningen att säkerställa att artificiell generell intelligens (AI-system) som är smartare än människor, gynnar hela mänskligheten. Den 14 mars 2023 släppte OpenAI en ny version av ChatGPT som är betydligt förbättrad. T.ex. kan ChatGPT skriva programkod, musik, sagor, poesi, sångtexter men även spela spel och svara på frågor. Det har bland annat uppmärksammats att den nya versionen kan klara provet för en juristexamen i USA. Utvecklingen går väldigt fort och flera IT-aktörer lanserar nu avancerade produkter baserat på denna typ av modell, i form av såväl generella som specifika tillämpningar.

Digitaliseringen utmanar enskildas skyddsbehov

I slutet av maj publiceras resultatet av en enkät där kvinnor som lever med skyddade personuppgifter, har svarat på frågor om sin upplevelse av kontakten med myndigheter. Syftet är att lära sig mer om målgruppens behov och hur myndighetskontakterna kan bli bättre.

Digitaliseringen i sig, gör att skyddsbehovet för de här individernas personuppgifter utmanas när individen själv, myndigheter och sociala medier använder personuppgifterna på olika sätt.

Skatteverket har samverkat med många offentliga organisationer i det här arbetet och färdledaren Camilla Karp berättar:

- Skatteverket vill vara ett stöd för de individer som lever med skyddade personuppgifter och vi hoppas att enkätsvaren ska ge oss det vi behöver för att kunna bli det stödet. Man ska kunna lita på att myndigheter hanterar dina personuppgifter korrekt så att barn och vuxna förblir skyddade så länge det behövs.

Förutom enkäten har arbetsgruppen uppdaterat en vägledning som ska hjälpa myndigheter, kommuner och regioner att bli ännu bättre på att uppmärksamma skyddade personuppgifter i systemen så att obehöriga inte kan komma åt dem. Under hösten kan också offentliga aktörer boka in sig på ett lärande webbinarium där skyddshandläggare är med för att svara på frågor. Webbinariet kommer att sändas på Skatteverkets webbplats och anmälan öppnar under sommaren.

Arkitekturforum - nytt i eSam

I mitten av april bjöds för första gången alla arkitekter från eSams 36 medlemsmyndigheter in till en heldag med föredrag i olika spår.

eSams koordineringsgrupp inom arkitektur som består av Mats Gidlund, Mikael Ekman, Daniel Roberthson och Peter Hammar, inledde mötet med att gå igenom pågående arbeten, samverkanstrender och resultat. Magnus Enzell från Finansdepartementet, gjorde en uppskattad presentation av aktuella frågor från departementet och gick igenom regeringens initiativ med särskilt fokus på digitalisering och datahantering.

Under dagen kunde de 200 deltagarna välja mellan olika spår: arkitekturstyrning, data- och informationshantering, verksamhetsförmågor och arkitekturmönster. Återkopplingen från deltagarna var ökad inspiration, bättre samarbete och värdefullt nätverkande. Det finns anledning att tro att forumet genomförs vid fler tillfällen!

Samverkan - digitala kundmöten för privatpersoner

Verksamt.se är den tydliga ingången för företag för att nå offentliga tjänster från flera myndigheter. Det saknas en motsvarighet för privatpersoner och i eSams verksamhetsplan för 2022/23 framgår det att medlemmarna bör analysera konsekvenserna av att skapa en sådan.

Syftet med en analys ska vara att hitta en gemensam riktning för eSams medlemmar i det fortsatta arbetet med livshändelser. I november intervjuades myndigheterna om inriktningar, strategier mm för det digitala mötet med privatpersoner. Resultatet visade att det finns skillnader både mellan eSams medlemmar men även inom de olika myndigheterna. Det leder till utmaningar för privatpersoner att ta tillvara sina rättigheter och förstå sina skyldigheter.

eSams styrgrupp gav utvecklingsforum ett uppdrag att ta fram ett underlag som ska utgå både från privatpersoners behov och från bland annat inriktningar från EU, hur andra länder erbjuder en digital ingång för privatpersoner samt relevanta hack i årets myndighetsgemensamma hackaton. Uppdraget ska redovisas på årsmötet i juni.

För några veckor sedan kom Riksrevisionen med en granskningsrapport som visar att: Statliga myndigheters arbete med att utveckla digitala tjänster går långsamt och har kvalitetsbrister, vilket gör det svårt för privatpersoner att fullt ut använda tjänsterna. Myndigheterna behöver förbättra de digitala tjänsterna, och regeringen behöver intensifiera arbetet med att göra det möjligt för myndigheterna att dela information med varandra*.

- Rapporten understryker vikten av arbetsgruppens arbete och att det finns stor förbättringspotential – säger Sara Smedberg på eSams kansli. Både inom ramen för varje myndighets digitala tjänster men vi kanske också föreslår att jobba mer långsiktigt med gemensamma ingångar - portaler, chatbotar, appar eller annat - likt andra nordiska länder.
- Det är verkligen ett spännande arbete där vi dagsläget inte vet vad analyserna visar, avslutar Sara.

*Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter för statliga myndigheter | Riksrevisionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...