Nyhetsbrev från eSam

December 2022

eSams vice ordförande och Migrationsverkets generaldirektör
Mikael Ribbenvik, summerar året som gått

Vi är framme vid årets sista dagar och kan se tillbaka på ännu ett år präglat av stora händelser i omvärlden. Precis som under pandemin ställer omvärldsläget stora krav på offentlig sektor, inte minst ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Våra förmågor sätts verkligen på prov i krissituationer och då är samverkan mellan offentliga aktörer viktigare än någonsin. Ett konkret exempel är hur vi lånar ut personal till varandra där det behövs som bäst och bidrar med kompetens och erfarenheter.
Kriserna har också medfört nya eller stärkta behov i samhället.

I min egen organisation, Migrationsverket, utvecklade vi på kort tid digitala lösningar i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Vi tog till exempel fram en mobil tjänst för ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet och i samverkan med Skatteverket skapade vi sedan en lösning för att automatiskt begära samordningsnummer. Det är för mig ett tydligt exempel på samverkan som skapar stor nytta för medborgarna.

Det finns också en vardag som inte handlar om kris och skyndsamma lösningar; Vi utvecklar våra verksamheter löpande, arbetar med ständiga förbättringar och lyssnar till behoven. Här gör samverkan en daglig skillnad, till exempel genom erfarenhetsutbyten, analyser som vi delar med varandra, resultat framtagna över myndighetsgränser eller arbete i gemensamma projekt. Jag tror vi är många som med beundran följt arbetet med en gemensam digital samarbetsplattform som gett så stort genomslag. Sedan har eSams medlemmar jobbat med mycket mer än så; Vi har bland annat tagit fram en mängd it-avtal, analyserat pseudonymisering av uppgifter, haft kunskapsutbyte om artificiell intelligens och gemensam utveckling av tjänster gör att vi delar vår gemensamma kompetens och skapar nytta i samhället i stort.
Tack till alla er som bidragit till en god samverkan under det år som gått, efter årsskiftet fortsätter vi i samma anda!
God Jul och Gott Nytt år

Mikael Ribbenvik eSams vice ordförande och Migrationsverkets generaldirektör

Nyhetsbrevet byter form

Efter många år i samma kostym, blir nu eSams nyhetsbrev äntligen digitalt! Det
innebär att det endast kommer att publiceras på esamverka.se och att du som vill
fortsätta prenumerera, behöver anmäla dig på nytt.
Instruktioner för hur du gör det, kommer att skickas till nuvarande prenumeranter i
januari.

eSams hackaton 30-31 mars 2023

I mars 2022 arrangerade Kronofogden ett framgångsrikt hackaton i samverkan med
eSams medlemmar med över 100 deltagare från ca 15 organisationer. Tre av
lösningarna har sedan gått in i eSams fortsatta arbete; Brottsförebyggande arbete
mellan Kronofogden och Lantmäteriet, gig-hantering mellan myndigheter och
återanvändning av möbler mellan myndigheter.

eSams innovationsgrupp utvärderade hackatonet vilket resulterade i att genomföra
arrangemanget även 2023 för att identifiera innovativa digitaliseringsinitiativ inför
kommande verksamhetsår. Formerna för Kronofogdens hackaton återanvänds för att
behålla det resurseffektiva arbetssättet och ge alla engagerade deltagare bland eSams
medlemmar de bästa förutsättningarna att hitta innovativa idéer till
verksamhetsutveckling.

Pensionsmyndigheten är värd för 2023 års hackaton och inbjudan går ut till
medlemmarna i början av februari, eSams samordningsgrupp hjälper till att bilda
myndighetsövergripande lag. Hackatonet genomförs den 30 - 31 mars 2023 och
resultatet fångas upp i verksamhetsplaneringen för 2023/2024.

Följande utmaningar är grunden för hackatonet och härrör från gemensamma
prioriteringar i eSams samordningsgrupp:

 1. Förenkla myndighetskontakter och skapa kundnytta genom att utveckla
  säkra och robusta digitala lösningar i samverkan - etablering av gemensamma
  tjänster som möter behoven från privatpersoner och företag och skapar
  kundnytta ur ett livshändelseperspektiv. Kan man anlägga ett annat
  perspektiv för att arbeta med livshändelser 2.0?
 2. Dela kunskap och information för att kunna arbeta på ett datadrivet sätt -
  data är en strategisk resurs, med ett utökat användande av data mellan
  myndigheterna uppstår nya möjligheter att skapa smarta lösningar i
  verksamheterna.
 3. Utveckla, återanvänd och nytta såväl digital teknik som gemensamma
  resurser för att effektivisera verksamheterna - nya angreppssätt för att
  använda digital teknik kan skapa nya värdeskapande tjänster som ökar
  effektiviteten hos verksamheten. Tillsammans är vi starkare.
 4. En gemensam riktning för en säker digital transformation - den digitala
  transformationen innebär nya sätt att möta samhällsutmaningar där nya
  digitala ekosystem etableras.

Besök på Domstolsverket

John Lagström på Domstolsverket bjöd i december in arbetsgruppen som samverkar
kring tillämpning av AI, till ett besök i Domstolsverkets innovationslabb. Deltagare
från Lantmäteriet, Trafikverket och Tullverket fick ta del av de AI-tillämpningar som
innovationslabbet tagit fram, exempelvis maskning av texter i dokument,
transkribering och tolkning. Gruppen hade också intressanta samtal om hur
innovationsarbete kan bidra till betydande verksamhetsnytta genom ett utforskande arbete med ny teknik i relation till verksamhetsbehovet.

Den AI-baserade tjänsten för transkribering och tolkning som Domstolsverket
arbetar med, skulle kunna användas av fler myndigheter som ersättning för tolkar som det många gånger är stort brist på. Det skulle kunna leda till en betydande nytta om eSams medlemmar samarbetar kring AI-tjänsten, t.ex. genom att träna AI-modellen tillsammans, och sedan använda den i sina verksamheter. För att ta tankarna till nästa steg, sammanställs inom kort ett businesscase och en uppdragsbeskrivning för genomförande av ett sådant under kommande vår

Temamöte kring omvärlds- och trendanalys

Den 8 december genomfördes ett temamöte om omvärlds- och trendanalys hos
medlemmarna i eSam. Bolagsverket, Trafikverket, DIGG och Skatteverket presenterade sina metoder och verktyg för omvärldsanalysarbete, vilka trender de kan
se och hur resultatet används i verksamheten. Deltagarna konstaterade att behovet av
samarbete är stort och att det finns gemensamma områden med stor nyttopotential av
att dela material och utbyta erfarenheter varför gruppen nu undersöker möjligheterna
att göra ett gemensamt arbete kring trender. Fjorton myndigheter fortsätter efter
årsskiftet att konkretisera ett sådant samarbete

På gång - medlemmarnas kommande initiativ är många och viktiga

Det närmaste halvåret är det minst sagt många aktiviteter igång som kommer att leda
till stor nytta både för myndigheterna inom eSam och dem som de är till för, titta här
bara!

Linda Lindström som håller ihop det juridiska arbetet på kansliet berättar:

 • Arbetet med AI fortsätter och här tittar vi bl.a. på rättsliga frågor kring data
  och AI. Vi har påbörjat arbetet med att se på rättsliga förutsättningar för
  tillgång till data och förutsättningar att få använda den data i AI-utveckling
  och detta arbete fortsätter under våren.
 • På samma sätt fortsätter arbetet med att titta på rättsliga förutsättningar för
  stordataanalyser och datasjöar.
 • Vi fortsätter att undersöka om det finns förutsättningar för ett utökat utbyte
  av uppgifter genom att använda pseudonymisering.
 • Aktiviteten digitaliserbar lagstiftning påbörjades under hösten och det blir
  spännande att reda ut begreppen under våren och samla in exempel på hur
  våra medlemmar digitaliserat regelverk.
 • Vi fortsätter uppdatera it-villkoren och beräknar vara klara i slutet av
  februari.
 • Vi är mitt upp i arbetet med att uppdatera vägledningen om outsourcing
  och räknar med att vara klara under våren.
 • Skatteverkets vägledning om skyddade personuppgifter har reviderats och
  just nu arbetar gruppen med att ta hand om de många remissvaren. Vi
  räknar med att kunna publicera en uppdaterad vägledning framåt våren.
 • Vi kommer starta ett arbete om teknikneutral lagstiftning vid kris och
  hoppas kunna fortsätta föreläsningsserien om komplex säkerhetslagstiftning

 

Dessutom kan Fia Ekelöf, kanslichef berätta att Molngruppens arbete har kommit
igång ordentligt och att det bland annat pågår arbete med att bedöma flera olika
tjänster. - Vi tror bedömningarna kommer kunna vara till stor nytta hos
medlemmarna, avslutar Fia

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...