Nyhetsbrev från eSam

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...

... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del av en inspirerande kavalkad av spännande arbeten från det senaste året. Vilken kraft som uppstår när det finns gemensamma behov att ta tag i! I år har många behov handlat om AI och hur vi kan tillvarata tekniken på bästa sätt.

Nyligen beslutades också AI-förordningen av EU:s ministerråd och det kommer bli ett viktigt arbete för eSams medlemmar att utforska dess konsekvenser för användningen av AI. Just nu genomför några av eSams medlemmar tillsammans med IMY, Integritetsmyndigheten, ett pilotprojekt av AI-regulatorisk sandlåda för att testa och utvärdera att AI-system är i enlighet med AI-förordningen. Det arbetet är en av de aktiviteter som vi fortsätter med och som jag ser fram emot att följa.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Digitala Möjligheter med Statlig e-legitimation och eIDAS

I ett temamöte presenterade Digg den statliga e-legitimationen, eIDAS-förordningen, EU:s digitala identitetsplånbok och de storskaliga pilotprojekten.

I maj genomfördes ett Temamöte som leddes av Anneli Hagdahl och Sarah Amandusson, från enheten för digital identitet och auktorisation på Digg - Myndigheten för digital förvaltning.

Under mötet diskuterades behovet av en statlig e-legitimation i Sverige. Digg har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en statlig e-legitimation och fokus ligger på att leverera en robust, tillgänglig och användarvänlig e-legitimation på högsta tillitsnivå. Diggs representanter berättade om eIDAS-förordningen och innebörden av de nya bestämmelserna som trädde i kraft den 20 maj. Det är en viktig EU-förordning som ska skapa en gemensam standard för elektronisk identifiering och betrodda tjänster för gränsöverskridande användning i digitala tjänster.

Digg presenterade även den kommande identitetsplånboken - EUDI Wallet - en digital lösning som ska underlätta säker lagring och delning av personliga identiteter och andra uppgifter och som man hoppas kommer spela en central roll i framtidens digitala ekosystem i Europa. De storskaliga pilotprojekten för identitetsplånboken som pågår för att testa och utvärdera dessa nya lösningar, är viktiga för att säkerställa att systemen fungerar som förväntat i praktiken och att de möter användarnas behov.

Anneli och Sarah önskar att alla eSams medlemmar deltar aktivt i dialogen kring utvecklingen av den statliga e-legitimationen och eIDAS-genomförandet. Det finns mer information på Diggs hemsida om europeisk digital identitet Länk till annan webbplats. som uppdateras löpande och på EU-kommissionens hemsidor om EUDI Wallet Länk till annan webbplats.. Era insikter och feedback är viktiga för att säkerställa att lösningarna möter allas behov. Tillsammans kan vi bygga en säker och tillgänglig digital framtid för Sverige.

Anneli avslutade: - Att utveckla en statlig e-legitimation och följa eIDAS-standarder är ett nödvändigt steg för att främja den inre marknaden i EU och säkerställa att alla medborgare har tillgång till säkra digitala tjänster.

Få koll på förändrade förutsättningar genom Radarbilden

Radarbilden ger möjlighet till bättre framförhållning och en överblick över nationella och internationella arbeten och initiativ, som på olika sätt påverkar myndigheternas digitaliseringsarbete

eSams styrgrupp har konstaterat att det pågår mycket arbete, såväl internationellt som nationellt, som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i digitaliseringsarbetet – och att det finns behov av en överblick av vilka förändrade förutsättningar som är på gång. Sedan ett år tillbaka tar därför eSam fram en radarbild över initiativ som påverkar myndigheternas digitalisering och som syftar till att bidra till bättre framförhållning, helhetssyn och stöd för myndigheterna. Den ger också eSam möjlighet att identifiera områden där det finns behov av att samverka för bättre effektivitet och samhällsnytta. En ny version kommer inom kort.

Radarbilden är en visualisering av initiativ som förväntas påverka myndigheternas digitaliseringsarbete de närmaste åren. Fokus ligger på tvärfunktionella initiativ som påverkar majoriteten av eSams medlemmar, samt tidpunkter för när initiativ blir ”skarpa” och får konkreta konsekvenser för myndigheterna, t.ex. när en förordning eller lag blir tillämplig. Radarbilden innehåller även en sammanställning av ytterligare initiativ, t.ex. rättsakter som fortfarande förhandlas inom EU och där inget beslut ännu är fattat, eller mer sektorsspecifika initiativ. Initiativen är olika skarpa i fråga om när i tiden de får, eller kan få, en faktisk påverkan för eSams medlemmar.

- Det är roligt att Radarbilden har fått spridning och kommer till nytta. Flera myndigheter har hört av sig och berättat att de använder Radarbilden i sin verksamhet. Till exempel har Skatteverket vidareutvecklat radarbilden genom att lägga till ytterliga initiativ som påverkar deras verksamhet, säger Michiko Muto från Pensionsmyndigheten, som ansvarar för Radarbilden.

- Även om syftet med radarbilden är överblick och framförhållning – inte analys – så kan jag inte låta bli att göra några reflektioner; Det finns två samverkande krafter. För det första att EU-kliver fram inom digitaliseringsområdet – och blir mer styrande. För det andra att Sverige har gått med i NATO. Sammantaget ökar trycket på att verksamheter och länder att fungera effektivt tillsammans – interoperabilitet. eSams arbete är viktigt och ligger helt rätt i tiden, avslutar Michiko.

En ny version av Radarbilden publiceras på eSams webbplats senare i juni.

Temamöte - Datadelning

Under ännu ett temamöte informerade Digg om juridiska aspekter på datadelning i form av öppna data-lagen och datafövaltningsakten och vad de innebär för eSams medlemmar.

Digg har lanserat en uppdaterad version av dataportal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett stöd för att dataproducenter ska kunna dela tillgängliggjort data. Dataanvändare ska kunna hitta data för vidareutnyttjande och intressenter ska kunna öka kunskapen om data som strategisk resurs. I den nya versionen tillkommer exempelvis stöd för hantering av värdefulla datamängder och profil för beständiga identifierare. I dataportalen finns även information om policyutvecklingen inom EU, länkar till Diggs rättsliga stöd samt Open data charter-principer för vidareutnyttjande av data.

Temamöte - AI-tillämpningar

Allt fler av eSams medlemmar börjar effektivisera verksamheterna genom olika generativa AI-tjänster. Det är väldigt värdefullt att dela erfarenheterna och lära av varandra och temamöten är en del av det.

En av eSams arbetsgrupper samverkar om generativ AI genom att följa utvecklingen inom området och kontinuerligt utbyta erfarenheter kring teknikutvecklingen och tillämpningen. Gruppen arrangerar temamöten med jämna mellanrum för att lyfta fram frågor och exempel på användningsområden för generativ AI och för att sprida erfarenheter till eSams medlemmar.

Tidigare temamöten har haft fokus på utmaningar och frågeställningar och den 2 maj arrangerades ett temamöte med fokus på exempel av tillämpningar hos eSams medlemmar. Ekonomistyrningsverket presenterade ett par aktuella exempel från deras datalabb som t.ex. Hitta remissvar som är en tillämpning som kopplar samman olika dokument från statliga utredningar till remissvar från myndigheterna och gör det enklare att bläddra bland liknande förslag och matchande synpunkter. Vad gäller automatisering presenterades hur man extraherar text från ostrukturerade dokument för automatisk hantering med stöd från generativa AI-modeller samt ett arbete med AI-assistenter.

Bolagsverket presenterade en tillämpning som rör förväxling av företagsnamn som stödjer riskbedömningen för förväxling genom en helhetsbedömning där graden av känneteckenslikhet och branschlikhet ingår. I bedömningen av företagsnamn ingår flera olika företeelser som företagsnamn, verksamhet, släktnamn, associationsfria ord, fantasi-ord, geografiska platser, varumärken m.m. AI-verktyget hjälper till med bedömningen.

Deltagarna kunde konstatera att det nu skapas konkreta tillämpningar baserat på generativ AI hos eSams medlemmar och att det är värdefullt att fortsätta dela erfarenheter kring området framåt.

SPARX - ett nätverk inom eSam

Nu genomförs en översyn för att se vilka ändamålsenliga regler som är mer anpassade efter dagens behov, genom att titta på vilka behandlingar ryms inom en myndighets registerförfattningar.

Inom eSam använder många myndigheter samma verktyg som stöd för att utveckla och förvalta arkitektur. Man brottas med liknande frågor och utmaningar samtidigt som det finns olika förutsättningar för resurser och verktygskompetens. Att både kunna dra nytta av andra myndigheters erfarenheter och dela med sig av sina egna är värdefullt.

En fråga som diskuterats handlar om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och produktivt arkitekturarbete. En av beståndsdelarna i detta är verktygskompetens. Här kan vi se att myndigheterna valt olika strategier. Allt från att bygga upp en egen kompetens för att kunna hantera anpassningar av verktyget till att mestadels förlita sig på externa partners. Oavsett strategi finns det utmaningar att hantera och en gemensam sådan är att allt är kostsamt. Vi vet att myndighetsledningarna bland annat vill kunna luta sig mot en stark arkitekturstyrning och ett sätt att få ner kostnaden handlar om samverkan. Att kunna dela erfarenheter, använda och nyttja andras kompetens samt återanvända lösningar och arbetssätt är viktigt. Det försöker vi åstadkomma via forumet eSam erfarenhetsutbyte Sparx EA.

Inom myndigheterna talas det ofta om enhetliga arbetssätt, vilket även viktigt för ett effektivt arkitekturarbete. Forumet har diskuterat hur respektive myndighet kan hantera olika versioner av arkitektur för att uppnå den spårbarhet som behövs. Att man t.ex. ”checkar ut” och ”checkar in” en modell, är en nödvändig funktion hos alla myndigheter som använder Sparx EA. Det finns flera olika sätt att lösa detta på och inom det här område har verktyget flera brister. Vikten av ett enhetligt arbetssätt och gemensamma rutiner är avgörande för att brygga över verktygets tillkortakommande. I forumet har deltagarna delat med sig av lösningar för detta samt framtagna utbildningsmaterial.

En annan fråga är hur man bättre kan kommunicera arkitekturmodeller som tagits fram. Kommunikation av arkitektur kan innebära tillgängliggörande till vissa intressenter i form av leveranser eller användargränssnitt, men kan också vara tillgängliggörande till andra verktyg som används inom förändringsarbete. Leverantören av verktyget ger oss flera olika möjligheter. Frågeställningarna har bland annat varit; Finns det ett ”bästa sätt”, hur är det tänkt att användaren ska interagera med modellen och behöver man köpa en tilläggsprodukt eller ta in konsulter? Myndigheterna har valt olika lösningar eftersom det finns olika behov beroende på komplexiteten och andra verktygsval. Deltagarna i forumet har delat med sig av lyckade och mindre lyckade steg för att nå ut till användarna.

Eftersom verktyget kan upplevas ha en ”hög tröskel” underlättar det att kunna begränsa vilka menyval som ska synas, vilket på ett positivt sätt presenterades vid ett tillfälle.

Som i alla verktyg kan det från tid till annan saknas en funktion som behövs. Istället för att utveckla en lösning kan man starta en dialog med en leverantör eller konsult för att få fram en lösning. Det kan till exempel handla att automatisera komplexa arbetssteg i verktyget för att effektivisera och minska risken för fel eller ta fram avancerade sökfunktioner för att göra den analys som behövs. En vanlig återkoppling är; ta fram ett skript. Forumet har gett möjlighet att dela skript som myndigheterna har tagit fram för återanvändning av andra. Att ställa gemensamma krav på leverantören i den här typen av frågor ger kravställningen en större tyngd.

Sammanfattningsvis är forumet värdefullt och ger intressanta möten med inspiration, erfarenhetsutbyte samt möjlighet till återanvändning av myndigheternas material och lösningar.

För att komma längre och få fler myndighetsövergripande synergier, behöver samverkansarbetet utkristallisera sig i fler gemensamma och praktiska åtgärder.

Visionen är att kunna utöka forumet från erfarenhetsutbyte till ett samarbete för att lösa utmaningar vid arkitekturarbete. För att nå dit formas ett gemensamt uppdrag som syftar till att skapa möjlighet till att dela erfarenheter i form av resurser men också i form av IT-stöd, som även kan vara myndigheters kod. Det innebär inte att alla behöver jobba på samma sätt, det finns nyanser att ta hänsyn till, men möjlighet att dela byggstenar för att skapa förutsättningar för arkitekturarbete som passar en specifik myndighet.

eSams resultatmöte 2024 - omvärlden påverkar

Tiden vi lever i visar tydligt det ökade intresset för att samverka - att göra mer, för mindre, på kortare tid än vad var och en för sig skulle kunna uppnå.

De senaste åren har vi valt att summera allt det arbete som medlemsmyndigheterna i eSam bedriver, i en enda stor inspirerande kavalkad från det gångna året. Föga överraskande har många behov under året, handlat om AI och hur vi kan tillvarata tekniken på bästa sätt för att effektivisera verksamheten eller öka servicen.

Årets upplaga bestod av flera panelsamtal modererade av Nader Kouri som skickligt knöt ihop arbetsgruppernas arbete för att visa hur var och en av dem är delar av en större helhet. Seminariet invigdes av eSams vice ordförande Gunilla Nordlöf som är generaldirektör för Ehälsomyndigheten.

Panelerna bestod av områdena Trender, AI, Data, Digitala möten med privatpersoner, Molnområdet och Säkerhet. Samtliga paneler bjöd både på innehållsrika diskussioner, insikter och inspiration. Vikten av samverkan ökar när många myndigheter får tuffare ekonomiska förutsättningar, att hjälpas åt med analyser, dialoger med leverantörer och kunskapsutbyten blir allt viktigare. eSams kanslichef Fia Ekelöf avslutade mötet och berättade bland annat att nästan 1000 personer från våra 39 medlemsmyndigheter är delaktiga i de olika arbeten som genomförts under året - en ökning från tidigare år.

Flera paneler lyfte hur viktigt det är att arbeta tillsammans nu för att kunna hålla kvalitet i de egna leveranserna.

Inom kort kommer resultatmöte 2024 bli möjligt att se i efterhand för de som missade möjligheten att följa detta live och är nyfikna på alla arbeten som eSam gjort tillsammans under det gångna året.

Stort tack till alla er som bidrog till ännu en spännande och innehållsfylld dag!

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...

Mars 2024

Att åstadkomma mer för mindre, på kortare tid
Ett hackaton kan vara ett sätt att kickstarta en effektivare utveckling av samhällsnyttiga lösningar eller ge liv åt en tanke om en effektivare verksamhet. I årets upplaga av eSams hackaton deltog inte mindre än 30 myndigheter i lag över myndighet...