Rättsliga uttalanden

eSams juridiska expertgrupp tar fram rättsliga uttalanden och promemorior som klargör expertgruppens uppfattning i frågor som rör digitaliseringen av offentliga organisationer.

Automatiserade beslut

I en bestämmelse från den 1 juli 2018 klargörs att det är möjligt att fatta beslut automatiserat. Genom den nya förvaltningslagen införs en generell regel där det uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. I ett rättsligt uttalande beskriver eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning.

Läs mer om automatiserade beslut

Eget utrymme

Eget utrymme är centralt för att tekniskt och juridiskt utforma och beskriva e-tjänster och bastjänster så att de kan införas på ett lagligt och tekniskt korrekt sätt.

I två propositioner, en om ny förvaltningslag och en om utökat sekretesskydd, föreslår regeringen lagändringar som handlar om bland annat vilket skydd mot insyn från utomstående som en myndighet kan erbjuda genom eget utrymme.

Förändringarna välkomnades av eSams juridiska expertgrupp som 2017 tog fram ett rättsligt uttalandePDF vilket vilar på de resonemang som redovisas i en promemoria.PDF

Ett andra uttalandePDF kom 2018.

Uttalande från 2020: Analysverktyg och eget utrymmePDF

Inkommandetidpunkt för elekronisk handling

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om en elektronisk handlings inkommandetidpunkt. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet.

Läs mer om inkommandetidpunkt

Missbruk av e-legitimation

eSams rättsliga expertgrupp har tagit fram ett uttalande om missbruk av e-legitimation.

Läs mer om missbruk av e-legitimation

Röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

eSams rättsliga expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om röjandebegreppet

Röjande och molntjänster

eSams juridiska expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjande och molntjänster. I uttalandet beskriver de sin tolkning av gällande rätt i frågan. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Läs mer om röjande och molntjänster

Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

eSams rättsliga expertgrupp har kommit med nytt rättsligt uttalande för Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bestämmelsen ger sekretesskydd åt personuppgifter. Enligt expertgruppens mening skyddas emellertid även uppgifter om juridiska personer, om det vid bearbetningen eller lagringen av sådana uppgifter även förekommer någon personuppgift.

Läs mer om Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

3.226.245.48