Checklista för jurister 2.0

Checklistan för jurister är ett verktyg för framför allt jurister som arbetar i en utvecklingsinsats men även i det dagliga arbetet. Den är ett stöd som underlättar arbetet med att exempelvis identifiera rättsliga frågeställningar, göra rättsutredningar och ställa juridiska krav i samband med digitalisering.

En myndighets jurist har en viktig roll i utvecklingsinsatser i samverkan. Juristen ska ge den som är ansvarig för utvecklingsinsatsen stöd så att det arbete som bedrivs sker författningsenligt och effektivt. Juristens stöd ska även bidra till att det resultat som utvecklingsinsatsen leder fram till lever upp till de krav som ställs i författningar och andra styrande dokument.

Vid digital samverkan kring utvecklingsinsatser inom förvaltningen som rör digitalisering aktualiseras ett flertal juridiska frågor som måste finna sin lösning i samförstånd mellan de samverkande parterna. Checklista för jurister är avsedd att vara ett bra underlag för juristerna i det arbetet.

Syfte

Syftet med Checklista för jurister är att belysa övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring utvecklingsinsatser. Syftet är också att ge viss vägledning till var det går att finna stöd i arbetet.

För vem?

Checklistan vänder sig till jurister i stat, kommuner och landsting, och syftar till att belysa vilka övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser.

Även om checklistan är framtagen utifrån ett samverkansperpektiv är de flesta frågeställningarna även relevanta för utvecklingsinsatser som genomförs enskilt av en myndighet.

Om innehållet

Checklistan innehåller övergripande juridiska frågeställningar som kan bli aktuella under olika faser av gemensamma utvecklingsinsatser. Den är uppdelad i sju olika områden och beskriver frågeställningar som kan aktualiseras inom vart och ett av områdena.

I varje avsnitt finns också en sammanställning över viktigare författningar och styrande dokument. Dessa är ordnade efter grundlag, EU:s rättsakter, lag, förordning, föreskrift, andra styrande dokument och inom respektive kategori i bokstavsordning. Varje avsnitt innehåller även en förteckning över vägledningar och liknande dokument som kan vara till hjälp vid de juridiska bedömningarna.

Nytt i version 2.0

Under den tid som förflutit sedan checklistan togs fram har många centrala författningar tillkommit eller ändrats, till exempel dataskyddsförordningen, förvaltningslagen, upphandlingslagstiftningen, kommunallagen och säker-hetsskyddslagen. I denna version 2.0 har nu eSam gjort en nödvändig översyn av checklistan. I översynen har den tidigare systematiken och metodiken behållits i allt väsentligt.

Bakgrund

Checklista för jurister bygger på ett antal juristers erfarenheter av arbete i en mängd utvecklingsinsatser. Den är ursprungligen en rapport framtagen av E-delegationen tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från Lantmäteriet, Tillväxtverket, Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting, Bolagsverket, Skatteverket samt PwC.

Checklista för jurister 2.0PDF

Relaterad information

Checklistan för jurister är aktuell i flera av faserna som beskrivs i Metod för utveckling i samverkan, en vägledning från E-delegationen som beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera önskade nyttor.

Metod för utveckling i samverkanPDF

Checklistan används med fördel i kombination med vägledningen Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledning som tagits fram inom eSam våren 2019.

Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledning

3.235.22.210