Metod för utveckling i Samverkan

Vägledningen Metod för utveckling i samverkan har utvecklats för att stödja samverkan över organisationsgränser. Den beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera de önskade nyttorna.

Syfte

Syftet med att vägledningen Metod för utveckling i samverkan är att stödja samverkan över organisationsgränser. Vägledningen ger ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet samt gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet. Fokus är att skapa verklig förändring och realisera önskade nyttor av utvecklingen.

För vem

Vägledningen vänder sig till aktörer som samverkar i utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar eller till enskilda organisationer som önskar tillämpa en generell utvecklingsprocess.

Om innehållet

Metod för utveckling i samverkan består av fyra block:

  1. Utvecklingsmodell som omfattar åtta faser (från idé till realiserad nytta) med förväntat resultat,
  2. Samordningsområden med tillhörande checklistor,
  3. Nyckelroller och begrepp för samverkan,
  4. Förslag på dokument och rubriker till dokumentmallar

Inom respektive fas definieras vilka huvudaktiviteter som ska genomföras och resultatet av respektive fas. Faserna i metoden är generiska och kan tillämpas oavsett vilken projektmodell eller andra processer som respektive samverkanspart använder sig av. Fokus är på frågor som är kritiska vid utveckling och särskilt kritiska vid samverkan.

Faserna kompletteras med nio prioriterade samordningsområden vilka är särskilt kritiska vid just samverkan och som med hjälp av checklistior stödjer alla faser av utvecklingen.

Processbild

Bakgrund

I regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, Med medborgaren i centrum (Ndep 2012) anger regeringen mål för e-förvaltning och arbetet med att förbättra statsförvaltningens förmåga att samverka digitalt. Dessa mål ska ligga till grund för en utvecklad digital samverkan inom offentlig sektor genom t.ex. fler förvaltningsgemensamma tjänster och standarder.

Regeringens strategi ställer tydliga krav på att statsförvaltningen behöver utveckla sin förmåga att samverka över befintliga gränser (semantiska, geografiska, organisatoriska, juridiska, funktionella, tekniska, administrativa, kulturella).

E-delegationen inrättades år 2009 för att koordinera och följa upp myndigheternas arbete med e-förvaltning. Metod för utveckling i samverkan har utvecklats för att stödja samverkan över organisationsgränser och konceptet ”Digital samverkan”.

Läs vägledningen

Metod för Utveckling i Samverkan, version 1.1PDF

3.235.22.210