lösningar för livshändelser

Exempel livshändelsedriven utveckling

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 20/21 ingår en utvecklingsplan där eSams medlemmar kraftsamlar runt fem olika livshändelser; Flytta till Sverige, Livslångt lärande, Starta och driva företag, Bli sjuk, frisk och ha hälsa samt Finansiell status. Stöd från t.ex juridik, kommunikation och arkitektur, följer denna prioritering. Livshändelserna berör de flesta medlemsorganisationerna.

Bild telefon med efterlevnadsguiden

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är ett bra exempel på samverkan i ett livshändelsedrivet arbete. Efterlevandeguiden hjälper närstående i allt det praktiska som behöver ordnas med när en anhörig har avlidit. Det är många saker att ta tag i och det kräver ofta en stor arbetsinsats och ansträngning i en tid när man också sörjer. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande, steg för steg, får stöd i vad som behöver göras efter dödsfallet.


Bild telefon efterlevnasguiden

Verksamt.se

Verksamt.se är en sajt för den som ska starta, driva eller avveckla företag. Den drivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.


Bild telefon efterlevnasguiden

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

För att en handläggare i en kommun ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om eventuellt ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Det har varit både tids- och resurskrävande där den manuella hanteringen har medfört risk för felaktiga utbetalningar.