lösningar för livshändelser

Exempel livshändelsedriven utveckling

I planen för verksamhetsåret 22/23 finns ett fokus på livhändelsedrivet arbete där många aktiviteter behöver deltagande från flera kompetensområden sida vid sida. Annat arbete med juridiska-, kommunikativa och arkitekturfrågor, följer denna prioritering. Livshändelserna berör de flesta medlemsorganisationerna.

Bild telefon med efterlevnadsguiden

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är ett bra exempel på samverkan i ett livshändelsedrivet arbete. Efterlevandeguiden hjälper närstående i allt det praktiska som behöver ordnas med när en anhörig har avlidit. Det är många saker att ta tag i och det kräver ofta en stor arbetsinsats och ansträngning i en tid när man också sörjer. För att underlätta i den situationen har tre myndigheter gemensamt byggt en digital guide där efterlevande, steg för steg, får stöd i vad som behöver göras efter dödsfallet.


Bild telefon efterlevnasguiden

Verksamt.se

Verksamt.se är en sajt för den som ska starta, driva eller avveckla företag. Den drivs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.


Bild telefon efterlevnasguiden

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

För att en handläggare i en kommun ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om eventuellt ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare. Det har varit både tids- och resurskrävande där den manuella hanteringen har medfört risk för felaktiga utbetalningar.