vad vi gör

Pågående arbeten

eSam arbetar utifrån det som beslutats i verksamhetsplanen och utvecklingsplanen. Dessutom kan våra medlemmar också arbeta med andra frågor inom digitalisering, i samverkan med varandra. På den här sidan berättar vi om en del av dessa arbeten.

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

18 november

Arbetsgruppen är nu klara med arbetet och drar slutsatsen att det finns lämpliga och lagliga alternativ som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för offentlig sektor.

Analysen är en ögonblicksbild av marknaden och alla befintliga lösningar har av tidsskäl inte kunnat beskrivas på ett uttömmande sätt. Det kan därför finnas alternativ som uppfyller kraven och som saknas i rapporten.

Arbetet visar att det finns alternativ och att offentliga organisationer inte behöver röra sig i en rättslig gråzon för att tillgodose sina behov.

Medlemmarna i eSam kommer att undersöka möjligheterna till ett fortsatt arbete med realisering av de lösningar som presenteras i projektet. Ett sådant arbete kan i så fall fokusera på till exempel teknisk sammankoppling -federering - mellan lösningar och att vidareutveckla kravspecifikationen. Det fortsatta arbetet skulle dock inte förhindra att de aktörer som vill, använder resultaten i rapporten som ett stöd vid upphandling av egna lösningar i närtid.

Rapporten Pdf, 484.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Bruttolista leverantörer  Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.*
Bilaga 2 Kravspecifikation Excel, 117.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Samverksansmodeller Pdf, 869.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Möjliga lösningar Pdf, 319.7 kB.

Digital collaboration platform for the public sector Pdf, 529.4 kB.

* Leverantörerna Qbrick samt Meaplus med lösningen SEFOS borde rätteligen ha inkluderats i Bruttolistan

** Leverantören Dream Broker Ltd med lösningen Dream Broker Studio utvärderades inte och borde rätteligen inte ha inkluderats i Bruttolistan. Lösningen Dream Broker One lanseras först under 2022 och var inte tillgänglig för allmänheten när rapporten upprättades.

Bakgrund

eSams medlemsorganisationer Skatteverket och Kronofogden beslutade i maj 2021, att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Analysen omfattar en utvärdering av tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet startade i maj och ytterligare sex medlemsorganisationer har anslutit sedan dess. Under augusti/september sammanställdes utvärderingarna i samarbete med referensgruppen, som har omfattat 121 organisationer.

De funktionella kraven på en tänkbar tjänst, är att den erbjuder

 • videokonferens,
 • dokumenthantering,
 • fasta chattrum,
 • kanban-tavla (möjlighet att visualisera t.ex arbetsuppgifter på en tavla) och
 • whiteboard.

Arbetsgruppen har gjort en grovgallring bland befintliga tjänster och har också träffat leverantörer för att förstå teknik, funktioner och säkerhet. Det gjordes också en värdering av hur väl kravet uppfylls.

Resultatet presenteras i en rapport som kan utgöra stöd för organisationer i offentlig sektor, som står inför att identifiera lösningar för digitalt samarbete med interna och externa parter.

Kravspecifikation för leverantörer av tjänster

Som en del i arbetet med slutrapporten tog arbetsgruppen fram en kravspecifikation Excel, 117.7 kB. för att leverantörer av tjänster skulle ges möjlighet att fylla i uppgifter om sina lösningar. Därefter gick arbetsgruppen igenom svaren och har kontrollerat uppgifterna vid behov. Syftet var att identifiera vilka lösningar som klarar de funktionella kraven och som därefter kunde gå vidare till det sista steget i utvärderingen.

Kravspecifikationen fungerar på följande sätt:

 • Läs först igenom innehållet under flikarna "Om kravlistan" och "Instruktion". Fyll därefter i uppgifter om hur er tjänst möter de allmänna kraven. Är det en molnbaserad tjänst, fyll även i flik 2: "Krav Leverans av tjänst".
 • Beroende på vilken tjänst eller lösning det är frågan om, väljer du den aktuella fliken att mata in uppgifter på. Tillhandahåller ni exempelvis videokonferenstjänster, fyll i uppgifter under fliken 4: "Krav videokonferens". Om lösningen tillhandahåller fler funktioner, mata även in uppgifter under motsvarande flikar.

Vanliga frågor och svar om kravspecifikationen Pdf, 134.5 kB.


Deltagare

Arbetsgruppen har bestått av en projektledare och 8 specialister inom olika områden:
Bo Anderson Bolagsverket, Erik Enocksson Trafikverket, Jenny Olivestedt Arbetsförmedlingen, Kenneth Edwall Försäkringskassan, Magnus Einarsson MSB, Peter Nordström Skatteverket, Sara Israelsson Länsstyrelsen, Soheil Roshanbin Kronofogden och projektledare Peter Witt, Skatteverket.

En styrgrupp har varit beställare av arbetet och består av personer från de organisationer som har resurser i arbetsgruppen:
Sofia Ekelöf eSam, Peder Sjölander Skatteverket, Johan Acharius Kronofogden, Krister Lindvall Trafikverket, Magnus Peterson Länsstyrelsernas IT, Joel Tostar Bolagsverket, Mats Persson MSB, Krister Dackland Arbetsförmedlingen, Mikael Norberg Försäkringskassan samt Peter Nordström och Peter Witt som deltar från arbetsgruppen.

Till sin hjälp har projektet haft en referensgrupp som uppgått till ca 121 organisationer inom offentlig sektor. Syftet med referensgruppen har varit att göra inspel till projektet i form av krav och erfarenheter av lösningar samt att få insyn i kraven och de alternativa lösningar som arbetsgruppen har identifierat. Personer i referensgruppen har hjälpt till med tester, både att etablera testmiljöer och genomföra test. Referensgruppen har också bjudits in till demo av lösningar som projektet ansett uppfyller kraven.

Kontaktperson för frågor på del 1 av projektet är Peter Nordström, Skatteverket

Arkitekturarbetet

Samtliga medlemmar är med i sakområdesgruppen för arkitektur. De kan lyfta aktuella frågor och om det finns tillräckligt moment i ämnet, bildas en gruppering som medlemmarna självorganiserar.

Sakområdesgruppen håller ihop helhetsperspektivet på arkitekturområdet, utifrån eSams uppdrag och tar också fram stöd för medlemmarna i frågor där det är viktigt att det finns en likformighet. Gruppen arbetar kontinuerligt med:
en gemensam arkitektur med utgångspunkt från de förmågor som behövs för att eSam ska kunna genomföra sitt uppdrag.

 • Stöd för planeringsprocessen genom att identifiera aktiviteter för att stärka eSams och medlemmarnas förmågor
 • Stöd till prioriterade insatser utifrån ett arkitekturperspektiv
  regelbundna möten för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
 • Ta fram och förvalta stöd och vägledningar som rör digital samverkan

Vi har ett särskilt samarbete med DIGG dels för att undvika dubbelarbete, dels för att kunna bidra till det förvaltningsgemensamma arbetet på ett ändamålsenligt sätt.