vad vi gör

Pågående arbeten

 I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 20/21 ingår en utvecklingsplan där våra medlemmar kraftsamlar runt fem olika livshändelser; Flytta till Sverige, Livslångt lärande, Starta och driva företag, Bli sjuk, frisk och ha hälsa samt Finansiell status. Stöd från t.ex juridik, kommunikation och arkitektur, följer denna prioritering. Livshändelserna berör de flesta medlemsorganisationerna.

Andra aktiviteter i verksamhetsplanen är till exempel att titta på lösningar för säkra och engagerande digitala möten, stordata-analyser och innovationsarbete.

Arkitekturarbetet

Samtliga medlemmar är med i sakområdesgruppen för arkitektur. De kan lyfta aktuella frågor och om det finns tillräckligt moment i ämnet, bildas en gruppering som medlemmarna självorganiserar.

Sakområdesgruppen håller ihop helhetsperspektivet på arkitekturområdet, utifrån eSams uppdrag och tar också fram stöd för medlemmarna i frågor där det är viktigt att det finns en likformighet. Gruppen arbetar kontinuerligt med:
en gemensam arkitektur med utgångspunkt från de förmågor som behövs för att eSam ska kunna genomföra sitt uppdrag.

  • Stöd för planeringsprocessen genom att identifiera aktiviteter för att stärka eSams och medlemmarnas förmågor
  • Stöd till prioriterade insatser utifrån ett arkitekturperspektiv
    regelbundna möten för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • Ta fram och förvalta stöd och vägledningar som rör digital samverkan

Vi har ett särskilt samarbete med DIGG dels för att undvika dubbelarbete, dels för att kunna bidra till det förvaltningsgemensamma arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

Trovärdigheten för e-legitimationer

Trovärdigheten för våra e-legitimationer är förutsättningen för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Därför arbetar vi med att uppdatera stöd och vägledningar för offentlig verksamhet som behöver vidta åtgärder för att stoppa intrång (som sker genom att användare av myndigheters e-tjänster, vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation). Sker det i myndighetens e-tjänster är det straffbelagt enligt brottsbalken som missbruk av urkund. Det kan också strida mot dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, registerlagar eller författningar på informationssäkerhetsområdet.

Allt fler rapporter beskriver att företag erbjuder privatpersoner olika typer av tjänster och uppmanar användaren att legitimera sig mot myndigheters e-tjänster. Den som loggas in i e-tjänsten är däremot inte användaren utan företaget som hämtar information eller utför åtgärder, exempelvis fondbyten, för egen vinning. När privatpersoner utnyttjas för att släppa in obehöriga i myndigheters system, är det inte bara ett brott utan det sänker förtroendet för e-legitimationen som en säker identifikation.

Flytta till Sverige

En första version av tjänsten "Flytta till Sverige" släpptes i juni. Tjänsten Länk till annan webbplats. som än så länge är en pilot, är ett resultat av 4 myndigheters samarbete; Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Den inkluderar på sikt nya och förhållandevis komplexa funktionaliteter. Utvecklingsarbetet av tjänsten fortlöper under hösten och slutleverans är planerad till årsskiftet 20/21.