vad vi gör

Pågående arbeten

eSam arbetar utifrån det som beslutats i verksamhetsplanen och utvecklingsplanen. Dessutom kan våra medlemmar också arbeta med andra frågor inom digitalisering, i samverkan med varandra. På den här sidan berättar vi om en del av dessa arbeten.

Arkitekturarbetet

Samtliga medlemmar är med i sakområdesgruppen för arkitektur. De kan lyfta aktuella frågor och om det finns tillräckligt moment i ämnet, bildas en gruppering som medlemmarna självorganiserar.

Sakområdesgruppen håller ihop helhetsperspektivet på arkitekturområdet, utifrån eSams uppdrag och tar också fram stöd för medlemmarna i frågor där det är viktigt att det finns en likformighet. Gruppen arbetar kontinuerligt med:
en gemensam arkitektur med utgångspunkt från de förmågor som behövs för att eSam ska kunna genomföra sitt uppdrag.

  • Stöd för planeringsprocessen genom att identifiera aktiviteter för att stärka eSams och medlemmarnas förmågor
  • Stöd till prioriterade insatser utifrån ett arkitekturperspektiv
    regelbundna möten för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • Ta fram och förvalta stöd och vägledningar som rör digital samverkan

Vi har ett särskilt samarbete med DIGG dels för att undvika dubbelarbete, dels för att kunna bidra till det förvaltningsgemensamma arbetet på ett ändamålsenligt sätt.