vad vi gör

Pågående arbeten

eSam arbetar utifrån det som beslutats i verksamhetsplanen och utvecklings-planen. Dessutom kan våra medlemmar också arbeta med andra frågor inom digitalisering i samverkan med varandra. På den här sidan berättar vi om en del av dessa arbeten.

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

eSams medlemsorganisationer Skatteverket och Kronofogden beslutade i maj 2021, att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Analysen ska omfatta en utvärdering av tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet startade i maj 2021 och ytterligare sex medlemsorganisationer har anslutit sedan dess. Under augusti/september sammanställs utvärderingarna i samarbete med referensgruppen, som omfattar ca 110 organisationer. Planen är att publicera kraven så att behoven på en framtida samarbetsplattform blir tydliga för leverantörer av den här typen av tjänster.

De funktionella kraven på en tänkbar tjänst, är att den erbjuder

 • videokonferens,
 • stormöten,
 • dokumenthantering,
 • fasta chattrum,
 • digital kanban-tavla och
 • digital whiteboard.

Arbetsgruppen gör en grovgallring bland befintliga tjänster, där vissa krav inte uppfylls och träffar också leverantörer för att förstå teknik, funktioner och säkerhet. Det görs också en värdering av hur väl kravet uppfylls. Kraven värderas i tre kategorier; Skall-, bör- och önskvärd och formuleras så att det går att testa dem i en lösning.

Resultatet presenteras i en rapport som publiceras på esamverka.se Länk till annan webbplats. den 18 november. Den kan utgöra stöd för organisationer i offentlig sektor, som står inför att identifiera lösningar för digitalt samarbete med interna och externa parter.


Kravspecifikation för leverantörer av tjänster

Som en del i arbetet med slutrapporten har arbetsgruppen tagit fram en kravspecifikation Excel, 117.7 kB. för att leverantörer av tjänster ska kunna fylla i uppgifter om dessa tjänster. Leverantörer ska kunna deklarera sina lösningar mot kravlistan. Arbetsgruppen går därefter igenom svaren och kontrollerar uppgifterna vid behov. Syftet är att identifiera vilka lösningar som klarar de funktionella kraven och som sedan kan gå vidare till det sista steget i utvärderingen.

Kravspecifikationen fungerar på följande sätt:

 • Läs först igenom innehållet under flikarna "Om kravlistan" och "Instruktion". Fyll därefter i uppgifter om hur er tjänst möter de allmänna kraven. Är det en molnbaserad tjänst, fyll även i flik 2: "Krav Leverans av tjänst".
 • Beroende på vilken tjänst eller lösning det är frågan om, väljer du den aktuella fliken att mata in uppgifter på. Tillhandahåller ni exempelvis videokonferenstjänster, fyll i uppgifter under fliken 4: "Krav videokonferens". Om lösningen tillhandahåller fler funktioner, mata även in uppgifter under motsvarande flikar.
 • Kravspecifikationen kommer enbart att tillhandahållas på svenska.

För att underlagen ska fylla en funktion i arbetet framåt, måste de vara arbetsgruppen tillhanda senast den 9 oktober. Skicka underlaget till peter.nordstrom@skatteverket.se

Vanliga frågor och svar om kravspecifikationen Pdf, 134.5 kB.

För specifika frågor om kravspecifikationen eller frågor om projektet vänligen kontakta Peter.witt@Skatteverket.se


Deltagare

Arbetsgruppen består av 8 specialister inom olika områden och en projektledare:
Bo Anderson Bolagsverket, Erik Enocksson Trafikverket, Jenny Olivestedt Arbetsförmedlingen, Kenneth Edwall Försäkringskassan, Magnus Einarsson MSB, Peter Nordström Skatteverket, Sara Israelsson Länsstyrelsen, Soheil Roshanbin Kronofogden och projektledare Peter Witt, Skatteverket.

En styrgrupp är beställare av arbetet och består av personer från de organisationer som har resurser i arbetsgruppen:
Sofia Ekelöf eSam, Peder Sjölander Skatteverket, Johan Acharius Kronofogden, Krister Lindvall Trafikverket, Magnus Peterson Länsstyrelsernas IT, Joel Tostar Bolagsverket, Mats Persson MSB, Krister Dackland Arbetsförmedlingen, Mikael Norberg Försäkringskassan samt Peter Nordström och Peter Witt som deltar från arbetsgruppen.

Till sin hjälp har projektet en referensgrupp som uppgår till ca 110 organisationer inom offentlig sektor. Syftet med referensgruppen är att kunna göra inspel till projektet i form av krav och erfarenheter av lösningar samt att få insyn i de sammanställda kraven och de alternativa lösningar som arbetsgruppen har identifierat. Personer i referensgruppen kommer att hjälpa till med tester, både att etablera testmiljöer och genomföra test. Referensgruppen bjuds även in till demonstrationer av lösningar som projektet anser uppfylla kraven.

Kontaktperson: Projektledare Peter Witt peter.witt@skatteverket.se

Arkitekturarbetet

Samtliga medlemmar är med i sakområdesgruppen för arkitektur. De kan lyfta aktuella frågor och om det finns tillräckligt moment i ämnet, bildas en gruppering som medlemmarna självorganiserar.

Sakområdesgruppen håller ihop helhetsperspektivet på arkitekturområdet, utifrån eSams uppdrag och tar också fram stöd för medlemmarna i frågor där det är viktigt att det finns en likformighet. Gruppen arbetar kontinuerligt med:
en gemensam arkitektur med utgångspunkt från de förmågor som behövs för att eSam ska kunna genomföra sitt uppdrag.

 • Stöd för planeringsprocessen genom att identifiera aktiviteter för att stärka eSams och medlemmarnas förmågor
 • Stöd till prioriterade insatser utifrån ett arkitekturperspektiv
  regelbundna möten för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
 • Ta fram och förvalta stöd och vägledningar som rör digital samverkan

Vi har ett särskilt samarbete med DIGG dels för att undvika dubbelarbete, dels för att kunna bidra till det förvaltningsgemensamma arbetet på ett ändamålsenligt sätt.

Trovärdigheten för e-legitimationer

Trovärdigheten för våra e-legitimationer är förutsättningen för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Därför arbetar vi med att uppdatera stöd och vägledningar för offentlig verksamhet som behöver vidta åtgärder för att stoppa intrång (som sker genom att användare av myndigheters e-tjänster, vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation). Sker det i myndighetens e-tjänster är det straffbelagt enligt brottsbalken som missbruk av urkund. Det kan också strida mot dataskyddsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, registerlagar eller författningar på informationssäkerhetsområdet.

Allt fler rapporter beskriver att företag erbjuder privatpersoner olika typer av tjänster och uppmanar användaren att legitimera sig mot myndigheters e-tjänster. Den som loggas in i e-tjänsten är däremot inte användaren utan företaget som hämtar information eller utför åtgärder, exempelvis fondbyten, för egen vinning. När privatpersoner utnyttjas för att släppa in obehöriga i myndigheters system, är det inte bara ett brott utan det sänker förtroendet för e-legitimationen som en säker identifikation.

Flytta till Sverige

En första version av tjänsten "Flytta till Sverige" släpptes i juni. Tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som än så länge är en pilot, är ett resultat av 4 myndigheters samarbete; Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Den inkluderar på sikt nya och förhållandevis komplexa funktionaliteter. Utvecklingsarbetet av tjänsten fortlöper under hösten och slutleverans är planerad till årsskiftet 20/21.