Utveckla gemensamt

Utvecklingsarbetet inom eSam

Våra medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i specifika händelser genom livet. Med händelse menas här, när en privatperson eller företagare ställs inför något som påverkar och förändrar hens livssituation och som kräver en mängd kontakter med olika aktörer i det offentliga.

Ofta blir privatpersoner och företagare sin egen projektledare vid en sådan händelse. Utan guidning ställs man inför att på egen hand, skapa sig en uppfattning om hur man ska gå till väga, vilka offentliga aktörer som behöver kontaktas, vilken information som behövs och i vilken form. Många gånger behöver dessutom samma uppgift lämnas till flera myndigheter och det saknas möjlighet att få en övergripande bild över ärendegången.

Medlemmarna i eSam tillämpar därför så kallad behovsdriven utveckling av tjänster. Vi utgår från privatpersoners och företags perspektiv och har med hela ärendeprocessen i utvecklingsarbetet så att principen ”en uppgift en gång” kan gälla i så stor utsträckning som möjligt.

Genom tät samverkan och utveckling av gemensamma lösningar över ansvarsområdena kan privatpersoners och företags behov mötas. Vi vill skapa säkra och effektiva processer, återanvända redan inlämnad information och skapa e-tjänster som förenklar och underlättar.
eSams arbete ska bidra till att genomföra regeringens digitaliseringsstrategi.