Om eSam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

eSam (eSamverkansprogrammet) bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete. E-delegationen var ett regeringsuppdrag under åren 2009 – 2015. De myndigheter vars generaldirektörer ingick i E-delegationen ville fortsätt sitt goda samarbete även efter att E-delegationen slutfört sitt arbete. Därför startades eSamverkansprogrammet för att på frivillig väg fortsätta att samverka kring digital utveckling. Idag ingår 24 medlemsorganisationer.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Inriktning, roller och uppgifter

Medlemmarna i eSam samverkar kring digitala lösningar med fokus på privatpersoners och företags behov. Samverkan handlar också om digitala lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.

eSams arbete kan beskrivas utifrån tre övergripande inriktningar: genomföraren, vägledaren och pådrivaren.

Genomföraren: Utvecklar digitala lösningar kring privatpersoners och företags livshändelser och behov samt skapar och delar gemensamma lösningar
som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.

Vägledaren: Samlar kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att ta fram till exempel vägledningar som skapar nytta för medlemmarna.

Pådrivaren: Agerar pådrivande på det offentligas digitalisering genom att bland annat göra uttalanden och uppmärksamma frågor som hindrar den digitala utvecklingen.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Ta del av eSams verksamhetsplan för verksamhetsåret som löper från juli 2019 till och med juni 2020PDF

Ta del av verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsårPDF

Behovsinventering

Till grund för hur arbetet i eSam prioriteras ligger bland annat en behovsinventering hos eSams medlemmar som dokumenteras i en översiktskarta. Kartan har karaktären av en vägg med notislappar och rymmer både behov och pågående och planerade initiativ i samverkan.

Läs mer om arbetet med behovsinventering och översiktskartan

Övergripande mål

eSam är en av många aktörer som arbetar mot samma övergripande mål på en nationell nivå.  Målet för statsförvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Det återspeglas i regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning:

  • En enklare vardag för medborgare
  • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger det grunden och riktningen för eSams arbete.

Läs Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats

Ta också del av För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategilänk till annan webbplats

Samverkan och dialog med DIGG

eSam har en nära dialog och samverkan med DIGG, myndigheten för digital förvaltning, som bildades 2018.

Läs mer om digitaliseringen av offentlig sektor hos DIGG.länk till annan webbplats

Ta del av Samverkansplan mellan DIGG och eSamPDF

3.209.80.87