Om esam

Offentlig samverkan för ökad digitalisering

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 32 myndigheter och SKR. Våra medlemmar vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag, och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

eSamverkansprogrammet bildades 2015 när E-delegationen slutfört sitt regeringsuppdrag. Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling. Idag ingår 33 medlemsorganisationer. Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam och vice ordförande är Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Inriktning och verksamhet

Medlemmarna i eSam samverkar kring tillgängliga och rättssäkra digitala lösningar. Fokus är att underlätta privatpersoners och företags behov av att utföra olika ärenden hos myndigheter och kommuner, bland annat för att kunna slippa kontakta flera organisationer i samma ärende - det vi ibland kallar ”myndighets-safari”.
Samverkan handlar också om digitala lösningar som bidrar till medlemmarnas egen digitala transformation och effektivisering.

Vi arbetar med utgångspunkt från medlemmarnas behov (eller egentligen privatpersoners och företags) genom att utgå från så kallade livshändelser som till exempel bli sjuk, frisk och ha hälsa, studera, starta företag, flytta till och från Sverige, bli förälder, studera med mera. Medlemmarna gör gemensamt en kartläggning av vilka förmågor vi behöver ha, för att kunna möta utvecklingsbehovet för de tjänster som ska utvecklas.

En annan stor del av verksamheten handlar om att samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden (t.ex juridiska frågor) för att ta fram vägledningar, rekommendationer eller checklistor som skapar nytta för medlemmarna.
eSam driver också på det offentliga Sveriges digitalisering, genom att lyfta frågor som hindrar den digitala utvecklingen, genom att till exempel ge ut rekommendationer och göra rättsliga uttalanden.

Övergripande mål

eSam är en av flera aktörer som arbetar mot samma övergripande mål för statsförvaltningen på nationell nivå: Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Det återspeglas i regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning:

  • En enklare vardag för medborgare
  • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

De förvaltningspolitiska målen uttrycker att den svenska förvaltningen ska vara innovativ och samverkande. Sammantaget ger det grunden och riktningen för vårt arbete.

Samverkan och dialog med DIGG

eSam har också en nära dialog och samverkan med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som bildades 2018. Vi har tillsammans undertecknat en samverkansplan och DIGG är adjungerade i eSams alla samverkansgrupper.

Digitaliseringen av offentlig sektor hos DIGG. Länk till annan webbplats.