Vårt arbete

Samverkan är kärnan

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan och består av 36 medlemsorganisationer i offentlig sektor, som tillsammans arbetar för samhällets digitalisering. Medlemmarna vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag. Det gemensamma arbetet syftar till en bättre digital transformation och att effektivisera användandet av våra gemensamma resurser.

I arbetsgrupper kartlägger vi vilka behov som finns och vilka möjligheter till gemensamma lösningar som kan komma ifråga. Våra expertgrupper analyserar frågor som behöver lösas i samverkan och tar bland annat fram principer och vägledningar som stöd för att underlätta den digitala utvecklingen. Vi arrangerar även olika former av mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Inriktningar för eSams verksamhet

Inriktningar för vår verksamhet

  • Utveckla digitala lösningar kring privatpersoners och företags livshändelser/behov samt skapa och dela gemensamma lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.
  • Samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att t.ex. ta fram vägledningar som skapar nytta för medlemmarna.
  • Agera pådrivande och vara en aktiv part för det offentligas digitalisering genom att bl.a. göra uttalanden och uppmärksamma frågor som hindrar den digitala utvecklingen.