Vårt arbete

Samverkan är kärnan

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan i offentlig sektor. Medlemsorganisationerna vill ta vara på digitaliseringens möjligheter för samhället och samverkar för att underlätta för privatpersoner och företag. Att göra arbetet tillsammans, bidrar till en bättre digital transformation och en effektivare användning av de gemensamma resurserna.

I arbetsgrupper kartlägger vi vilka behov som finns och vilka möjligheter till gemensamma lösningar som kan komma ifråga. Våra expertgrupper analyserar frågor som behöver lösas i samverkan och tar bland annat fram principer och vägledningar som stöd för att underlätta den digitala utvecklingen. Vi arrangerar även olika former av mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Inriktningar för eSams verksamhet

Inriktningar för vår verksamhet

  • Utveckla digitala lösningar kring privatpersoners och företags behov samt skapa och dela gemensamma lösningar som bidrar till medlemmarnas digitala transformation och effektivisering.
  • Samla kompetenser inom komplexa och gemensamma områden för att t.ex. göra gemensamma analyser och ta fram stöd som ger nytta för medlemmarna.
  • Agera pådrivande och vara en aktiv part för det offentligas digitalisering genom att bl.a. göra uttalanden och uppmärksamma frågor som hindrar den digitala utvecklingen.