organisation och forum

Expertgrupp juridik

Tar fram vägledningar och rättsliga uttalanden som stöd för offentlig sektors digitaliseringsarbete.

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Samtidigt är den svenska förvaltningsmodellen inte optimal för att nå detta mål. Det beror på de skarpa gränser som uppkommer mellan myndigheter när bl.a. bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens samt GDPR och registerförfattningar, ska tillämpas.

eSams juridiska expertgrupp visar hur myndigheterna kan digitaliseras och samverka med varandra för att åstadkomma såväl effektivitet inom förvaltningen som förenklingar för privatpersoner och företag. Expertgruppen arbetar också för att minska osäkerheten om hur gällande rätt ska tolkas, identifiera juridiska hinder vid digitalisering och visa på juridiskt hållbara lösningar som stödjer enskildas behov av skydd.

Det arbete som utförs i eSams juridiska expertgrupp konkretiseras huvudsakligen genom vägledningar och rättsliga uttalanden. Expertgruppen håller även seminarier för att informera om sitt arbete.