Samverkan

Organisation och forum

Våra medlemmar samverkar i en rad olika forum med fokus på privatpersoners och företags behov av pålitliga och säkra tjänster.

Den löpande verksamheten drivs av ett kansli som leder och koordinerar arbetet med eSams olika samverkansgrupper enligt verksamhets- och utvecklingsplanerna. De beslutas av det högsta beslutande organet - Styrgruppen - som består av medlemsmyndigheternas generaldirektörer, gd för DIGG, Arbetsgivarverket samt eSams kanslichef. Vårt arbete utgår dels från verksamhets- och utvecklingsplanerna, dels från de frågor som tas upp i de olika samverkansgrupperna. Det är medlemmarnas behov av utveckling och stöd som är vägledande.

Styrgruppen har utsett en representant från varje medlemsorganisation som ingår i Samordningsgruppen. De har till uppgift att bereda och förankra frågor som ska upp till beslut i Styrgruppen, inom sina organisationer.

Forum

eSam har två forum - Utvecklingsforum och Rättschefsforum. Deras uppdrag är att ta fram förslag på gemensamma initiativ till styrgruppen, säkerställa att beslutade initiativ genomförs samt ge stöd och bidra till den beslutade inriktningen. För att alla medlemmar ska ges möjlighet till insyn och kunna påverka arbetet, har varje medlemsmyndighet en plats i forumet. Det gör att den gemensamma inriktningen kan omsättas i varje medlems egen verksamhet.

Expertgrupper och sakområdesgrupper

För att arbetet ska bli effektivt, driver vi expertgrupper inom juridik och säkerhet samt sakområdesgrupper inom arkitektur, juridik, säkerhet och kommunikation. Syftet är flera, både att ta fram stödmaterial, t.ex vägledningar och att dela med sig av erfarenheter. Det syftar även till att vara referensgrupp för arbeten med vägledningar, checklistor och liknande stöd. Sakområdesgrupperna kan också delta i tvärfunktionella formationer vid workshops för att få med alla perspektiv i en fråga.