organisation och forum

Sakområdesgrupp kommunikation

Bidrar till att eSams frågor förankras hos medlemmarna och att kommunikation används som verktyg för att öka förtroendet för och kännedomen om det offentligas digitaliseringsarbete.

Samordnad kommunikation är viktigt för att få effekt i uppdrag, projekt och initiativ. De kommunikativa aspekterna behöver vara med tidigt i arbetet så att förutsättningarna för ett lyckat resultatet ökar. Kommunikationen ska anpassas efter mottagaren och budskapen ska vara enhetliga, samordnade och begripliga. Vi använder goda exempel för att konkretisera och ge inspiration och anpassar kanalerna efter tillfälle och målgrupp.

Kommunikationens syfte är att stödja regeringens mål inom digitaliseringsområdet och eSams verksamhetsinriktning. Den ska bidra till

  • att medlemmar, potentiella medlemmar och intressenter förstår vad eSam bidrar med, vilka resultat som åstadkoms och nyttan av samverkan
  • medlemmarnas vilja och förmåga att samverka
  • att det stöd som eSam tar fram i form av bland annat vägledningar är lättillgängligt och används av eSams medlemmar
  • att stöd i form av bland annat vägledningar är tillgängligt för hela offentlig sektor.

Varje medlemsorganisation har en representant i gruppen som ansvarar för att:

  • vara en ingång till medlemmarnas kommunikationsfunktion och stödja den interna förankringen av eSams frågor i respektive organisation.
  • planera och genomföra gemensamma kommunikationsinsatser i eSam.
  • dela erfarenheter och identifiera frågor att driva gemensamt kring de kommunikativa aspekterna av digitaliseringen.
  • Stötta med kompetens i samverkansarbetet.