SAmverkan

Trendanalys och omvärldsbevakning

Det är viktigt att förstå hur förändringar och trender i omvärlden påverkar myndigheterna på både lång och kort sikt för att ha en bra och effektiv verksamhet. Vi behöver också förstå hur förändringarna påverkar samhället och alla som lever och verkar i det.

Medlemmarna i eSam samverkar på flera sätt för att få en så bred förståelse som möjligt. Vi behöver också en samlad bild över både nationella och internationella policyförändringar som påverkar myndigheternas verksamhet och utvecklingsarbete, för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med förändring. Den samlade bilden sammanställs dels i en trendanalys som utgör grund för strategiska samverkansområden, dels en Radarbild som beskriver förändringar på policynivå.

Trendanalys

Beskriver och sammanställer trender på digitaliseringsområdet som myndigheter behöver förhålla sig till och ha beredskap för. Syftet är att få ett underlag som kan ligga till grund för en strategisk diskussion om samverkansområden inom eSam. Det hjälper dessutom myndigheter som saknar egen förmåga till systematiskt arbete med omvärldsanalys, att kunna ta del av den gemensamma analysen och därmed öka förutsättningarna att möta framtida förändringar.

Arbetsgruppen tog fram den första beskrivningen av trender i januari 2023. Den bedöms röra myndigheter i allmänhet och är en sammanställning av Skatteverkets omvärldsbild och Trafikverkets omvärldsanalys. Analysen blev underlag till en strategisk diskussion i styrgruppen, om prioriterade områden för eSams verksamhet.

Analysen uppdateras varje år.

Trendanalys 2024 Pdf, 2.3 MB.

Radarbild

Det pågår mycket arbete såväl internationellt och nationellt genom förändringar på policynivå som myndigheterna behöver förhålla sig till. Det finns även mer konkreta leveranser, t.ex. inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen - ENA - som skapar nya möjligheter för myndigheterna. För att få en helhetsbild över vilka förändrade förutsättningar som är på gång har vi tagit fram Radarbild, som illustrerar och beskriver ett stort antal företeelser som myndigheterna behöver förhålla sig till inom de närmaste tre åren. I det fortsatta arbetet kompletteras Radarbilden med nya omvärldshändelser.

Radarbilden Pdf, 436.3 kB.

Omvärldsbevakning på IT-området

De tekniska landskapet förändras snabbt och inom eSams nätverk sker därför ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Flera myndigheter arbetar löpande med att sammanställa information om hur it-landskapet förändras varför medlemmarna i eSam nu kommer att ta fram en struktur för att dela denna typ av information.