SAmverkan

Trendanalys och omvärldsbevakning

Det blir allt viktigare att förstå hur förändringar och trender i omvärlden påverkar myndigheterna på lång och kort sikt. För att ha en bra och effektiv verksamhet behöver vi förstå hur förändringarna påverkar både samhället och alla som lever och verkar i det.

Vi behöver också en samlad bild över både nationella och internationella policyförändringar som påverkar myndigheternas verksamhet och utvecklingsarbete, för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med förändring. Medlemmarna i eSam samverkar på flera olika sätt för att skaffa sig en så bred förståelse som möjligt.

Trendanalys

Under året beskriver flera medlemmar trender inom digitaliseringsområden som myndigheter behöver förhålla sig till. Syftet är att få ett underlag som kan ligga till grund för en strategisk diskussion om samverkansområden inom eSam. Det hjälper dessutom myndigheter som inte har egen förmåga, att bedriva ett systematiskt arbete med omvärldsanalys genom att ta del av den gemensamma analysen och därmed få ökade förutsättningar att förbereda myndigheten för framtida förändringar.

I januari 2023 tog vi så fram en beskrivning av trender inom digitaliseringsområdet som bedöms röra myndigheter i allmänhet. Den består av en sammanställning av Skatteverkets omvärldsbild och Trafikverkets omvärldsanalys och blev underlag till den strategiska diskussionen om prioriterade områden för eSams verksamhet.

Trendanalys 2023 Pdf, 184.9 kB.

Radarbild

Det pågår mycket arbete såväl internationellt och nationellt genom förändringar på policynivå som myndigheterna behöver förhålla sig till. Det finns även mer konkreta leveranser, t.ex. inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen - ENA - som skapar nya möjligheter för myndigheterna. För att få en helhetsbild över vilka förändrade förutsättningar som är på gång tog vi fram en Radarbild som illustrerar och beskriver 65 olika företeelser som myndigheterna behöver förhålla sig till inom de närmaste tre åren. I det fortsatta arbetet kommer radarbilden att kompletteras för att fånga upp nya omvärldshändelser.

Radarbilden Pdf, 365.8 kB.

Omvärldsbevakning på IT-området

De tekniska landskapet förändras snabbt och inom eSams nätverk sker därför ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Flera myndigheter arbetar löpande med att sammanställa information om hur it-landskapet förändras varför medlemmarna i eSam nu kommer att ta fram en struktur för att dela denna typ av information.