organisation och forum

Sakområdesgrupp arkitektur

Arkitekturarbetet bedrivs på olika nivåer och med olika syften inom en organisation. eSams sakområdesgrupp för arkitektur har fokus på att hålla ihop helhetsperspektivet utifrån eSams uppdrag, samt att ta fram stöd för medlemmarna i frågor där det är viktigt att det finns en likformighet. Gruppen arbetar kontinuerligt med:

  • en gemensam arkitektur med utgångspunkt i de förmågor som behövs för att eSam ska kunna genomföra sitt uppdrag.
  • stöd för planeringsprocessen, genom att identifiera prioriterade aktiviteter för att stärka eSams och medlemmarnas förmågor att driva digitaliseringen framåt.
  • stöd för prioriterade insatser utifrån ett arkitekturperspektiv.
  • ett systematiskt erfarenhetsutbyte i aktuella frågor.
  • ta fram och förvalta stöd och vägledningar som rör digital samverkan.

Samtliga medlemmar är representerade i sakområdet och svarar för att bereda och fastställa stödmaterial och produkter inom arkitekturområdet. Arbetet sker i arbetsgrupper utifrån förutsättningarna i varje organisation. Medlemmarna kan kontinuerligt ta upp aktuella frågor i sakområdesgruppen. Om det finns tillräckligt moment i en viss fråga startar ett arbete för erfarenhetsutbyte i egen regi av medlemmarna.

För att undvika dubbelarbete, finns ett samarbete med DIGG. Samarbetet ger sakområdet möjligheten att bidra till det förvaltningsgemensamma arbetet på ett ändamålsenligt sätt.