Stöd för den som hanterar skyddade personuppgifter

07 dec 2023

Det är en angelägen uppgift för samhället att öka tryggheten och ge skydd åt personer som lever i rädsla på grund av risk att utsättas för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. En ny promemoria kan vara stöd i arbetet.

Det ställs stora krav på hur myndigheter hanterar uppgifter om de här personerna i verksamheten. Myndigheter vill kunna effektivisera verksamheterna genom enkla,
automatiska processer som är lätta att använda för medarbetare och medborgare. Det är viktigt att myndigheten aktivt vidtar åtgärder för att skydda gruppen av personer som lever under hot.

Syftet med promemorian är att ge praktiskt stöd och konkreta tips vid myndigheters hantering av skyddade personuppgifter. Promemorian är avsedd att komplettera och i vissa delar, ge en fördjupande beskrivning till Skatteverkets vägledning för offentliga aktörers hantering av skyddade personuppgifter.

Målgrupp

Promemorian vänder sig till medarbetare som hanterar skyddade personuppgifter i alla offentliga organisationer; Myndigheter, kommuner, regioner och kommunförbund.
Till exempel handläggare eller medarbetare som ansvarar för att ta fram processer, utveckla och anpassa it-system och har särskilda roller inom exempelvis informationssäkerhet, arkivhantering, juridik och personsäkerhet.

Stöd - Myndigheters hantering av skyddade personuppgifter Pdf, 349.2 kB.