Nyhetsbrev från eSam

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar

Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedöms bli större. Det är förstås skillnader i hur mycket man hunnit utforska tekniken - en del har kommit ganska långt med att använda AI medan andra precis har börjat. Men sammantaget kan vi konstatera att förmågan att utveckla och använda AI är ganska begränsad, beroende på en rad olika omständigheter.

Medlemmarna samverkar i en mängd aktiviteter, från användning av data generellt till utforskning av AI specifikt. Resultaten kommer att stärka oss och göra medlemmarna bättre på att utveckla och använda AI. Jag hoppas också att vi med gemensamma krafter kan verka för ännu bättre förutsättningar för offentliga aktörer – exempelvis via en gemensam AI-verkstad där vi på ett säkert sätt kan utforska, använda och testa AI. Medlemmar kan följa våra pågående arbeten exempelvis genom att delta i arbetsgrupper och temamöten.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Konferens - Öppen programvara i en föränderlig värld

I mitten av april arrangerade Högskolan Skövde en internationell konferens på ämnet öppen programvara, med syftet att hjälpa organisationer att fatta välinformerade beslut.

Konferensen vände sig till praktiker och beslutsfattare på digitaliseringsområdet och är ett led i ett flerårigt forskningsprojekt på Högskolan Skövde, med fokus på olika inlåsningseffekter. Erik Enocksson, ansvarig för säkerhetsfrågorna i eSams kansli, var inbjuden till konferensen för att delta i panelen Aktuella utmaningar & samhälleliga effekter. Erik berättade om gemensamma frågeställningar och utmaningar hos eSams medlemmar och de pågående arbetena med bl.a molnfrågan, legalitetsfrågorna och behovet av hållbar digitalisering.

Öppen källkod innebär nya sätt att jobba, beställa och planera sitt it-landskap och är ofta en bra väg fram för hållbar digitalisering med tex kontroll över sin känsliga myndighetsinformation. För myndigheter kan öppen källkod också innebära möjligheter till praktisk samverkan kring koden - till allas fördel - när utvecklingsbudgeten per myndighet är ansträngd. Öppen källkod innebär också ett annat sätt att tänka kring säkerhet. Det aktiva forumet allmänheten, hanterar skyddet i källkoden istället för en tillverkande leverantör.

Konferensen visade en växande trend för användning av öppen källkod både hos privat och offentlig sektor med en självklar vilja till samverkan däremellan.

Mer information på konferensens webbplats Länk till annan webbplats.

Temamöte - Mina ombud med stor potential för samhället

Vid en fullständig anslutning till lösningen Mina ombud, finns det stora potentiella besparingar för samhället. Det blir enklare för både privatpersoner och företagare att använda digitala fullmakter.

Tillsammans med Bolagsverket arrangerade eSam ett temamöte om Mina ombud som är ett byggblock inom regeringsuppdraget ”förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte”. Det är en nationell lösning som gör det möjligt för att företräda fysiska och juridiska personer i digitala tjänster

Det finns stora möjligheter för myndigheterna att ansluta sig till tjänsten och dialogen under temamötet var engagerad. Bolagsverket beskrev nyttorna med Mina ombud utifrån perspektiven medborgare (privatperson), företagare och offentliga aktörer. Potentiellt finns stora besparingar för samhället om det offentliga Sverige väljer Mina ombud som ”ombudslösning”. Sett över en 10-årsperiod kan det uppgå många miljoner i tids- och kostnadsbesparing.

Bolagsverket visade också två case som inspiration för hur myndigheter kan resonera när man ser över möjligheten att nyttja Mina ombud.

Camilla Åhlund från Bolagsverket berättar om temamötet:

- Vi från Mina ombud fick en hel del frågor från de engagerade deltagarna, vilket var jättekul! Nu hoppas vi på att myndigheterna inom eSam kontaktar oss för enskilda möten. I dessa enskilda möten fördjupar vi oss och försöker sätta oss in i behovsbilden, för att se på vilket sätt som Mina ombud skulle kunna användas!

Hackatonbidragen - det här händer nu

En dryg månad efter hackaton pågår arbete med att se vilka idéer som kan införlivas i pågående arbeten och om någon medlemsmyndighet har utrymme i sin prioritering att ta förslag vidare.

I förra nyhetsbrevet berättade vi om segrarna i årets Hackaton – Avfallsdetektiverna. Kampen om finalistplatserna var knivskarp och vi vill tacka alla deltagare för imponerande insatser! De fyra finalisterna presenterade sina idéer i en livestraming på Youtube och det finns såklart många fler hack att kika vidare på. I länkarna nedan finns en temavis presentation av samtliga förslag som inte gick till final.

I många av förslagen finns inslag av olika typer av AI-lösningar och ett återkommande område är brottsbekämpning. Flera förslag innehåller idéer på lösningar för att underlätta kompetensförsörjning och ett par andra presenterade idéer för att underlätta för privatpersoner och företag i deras kontakter med myndigheter.

Nu pågår arbete med att dela idéerna inom eSam för att se om de antingen kan inkluderas i redan pågående arbeten inom eSam eller om en eller några myndigheter kan ta arbetet vidare. Det är bland annat avhängigt av myndigheternas uppdrag och prioriteringsområden.

Tema 1 - Brottsförebyggande idéer Länk till annan webbplats.

Tema 2 - Framtidssäkrad kompetens Länk till annan webbplats.

Tema 3 - Smartare service Länk till annan webbplats.

Tema 4 - Pang för pengarna Länk till annan webbplats.

Temamöte - Framtidens dataskydd

Vilka behandlingar ryms inom en myndighets registerförfattningar? Nu genomförs en översyn för att se vilka ändamålsenliga regler som är mer anpassade efter dagens behov.

Dataskydd och vilka behandlingar som ryms inom myndigheternas registerförfattningar är ständigt aktuella frågor. Utredningen Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden, SOU 2023:100, har haft i uppdrag att göra en översyn av myndigheternas registerförfattningar för att skapa ändamålsenliga regler som är mer anpassade efter dagens behov. Utredningsförslaget presenterades på ett temamöte i april av experterna i utredningen; Anders Hamlin, Skatteverket, Ann-Kristin Hansson, Tullverket och Sofie Wildiér, Kronofogden.

Anders Hamlin berättar:

- Det är viktigt att myndigheterna får en kompletterande reglering som är väl avvägd i förhållande till EU:s dataskyddsförordning och annan reglering som i huvudsak styr våra verksamheter. Regler om databaser och former för elektroniskt utlämnande är utdaterade, väldigt begränsande och inte teknikneutrala. Sammantaget är behovet av regelförändring stort.

Workshop - Digitalt bevarande av data

För att långsiktigt kunna bevara det data som har betydelse för framtiden, behövs både styrning och vägledning.

Bevarandefrågan är viktig eftersom datat ska kunna användas även efter avvecklingen av det system den initialt har hanterats i. Likaså är möjligheten till gallring viktig för att kunna bevara det data som verkligen har betydelse för framtiden. En av aktiviteterna i eSams plan är att identifiera behoven av styrning och vägledning när man arbetar med bevarande och gallring av allmänna handlingar, i några utvalda processer. Som en del av aktiviteten genomfördes två workshoppar i april för att identifiera områden och ämnen där eSams medlemmar känner störst osäkerhet, när det kommer till bevarande och gallring av data.

- Det har varit ett stort intresse för workshopparna och det verkar som att området har engagerat deltagarna ur flera aspekter. De många frågorna som kommit upp under övningarna visar att det finns ett stort behov av att få bra vägledning, det bådar gott inför det fortsatta arbetet med urval och analys, säger färdledaren Morgan Nordberg från Riksarkivet

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Mars 2024

Att åstadkomma mer för mindre, på kortare tid
Ett hackaton kan vara ett sätt att kickstarta en effektivare utveckling av samhällsnyttiga lösningar eller ge liv åt en tanke om en effektivare verksamhet. I årets upplaga av eSams hackaton deltog inte mindre än 30 myndigheter i lag över myndighet...

Februari 2024

Att återbruka, analysera, prioritera, dela och göra tillsammans
Det är inte en enkel sak för 39 myndigheter med olika uppdrag att bli överens om viktiga prioriteringar på frivillig basis. Ändå är det precis det som eSams verksamhetsplan bygger på. Februari är startskottet för arbetet att hitta just de frågor o...