Nyhetsbrev från eSam

Mars 2024

Att åstadkomma mer för mindre, på kortare tid

Ett hackaton kan vara ett sätt att kickstarta en effektivare utveckling av samhällsnyttiga lösningar eller ge liv åt en tanke om en effektivare verksamhet. I årets upplaga av eSams hackaton deltog inte mindre än 30 myndigheter i lag över myndighetsgränserna, som levererade lösningar under fyra teman.

Jurygrupperna hade ett starkt startfält att bedöma och till slut stod Avfallsdetektiverna som segrare med bidraget Renare avfall, det handlar bl.a. om att komma åt den kriminella ekonomin kring avfall. I en artikel längre ner berättar en av deltagarna om hur de gick till väga.
Stort tack till Bolagsverket Länk till annan webbplats. för arrangemanget av årets upplaga!

Under mars månad har vi hållit ca 8 välbesökta temamöten, ibland med flera hundra deltagare. Det är ovanligt många för en månad och vi ser att det här är en lättillgänglig och effektiv form för att nå ut med resultaten av medlemmarnas samverkan. Temamöten i angelägna ämnen kommer att fortsätta.

Efter påskledigheterna samlar vi medlemmarnas representanter i samordningsgruppen för att enas kring prioriterade fokusområden att antingen fortsätta med eller att starta, inför verksamhetsåret 2024/2025. Själva planen beslutas sedan av styrgruppen på årsmötet i juni.

Jag önskar en fin påskhelg och vi kan väl hoppas på lite vårkänningar även längre upp i landet!

Fia Ekelöf kanslichef eSam

Möt eSams nyaste medlem - Statens veterinärmedicinska anstalt

I slutet av februari välkomnade styrgruppen Statens veterinärmedicinska anstalt till eSam. Här berättar generaldirektör Ann Lindberg om tankarna kring samverkan, medborgarnas roll i verksamheten och att lägga kraften på rätt saker.

Det här är Statens veterinärmedicinska anstalt - SVA

En expertmyndighet med beredskap inom smittskydds- och djurhälsoområdet och ansvarar i detta för sjukdomsövervakning, riskvärdering och diagnostik.

Vi driver myndighetssamverkan kring zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människor, och står också för övervakningen av antibiotikaresistens hos djur.

I samband med utbrott av sjukdomar som regleras i lag (som afrikansk svinpest, fågelinfluensa och salmonella) arbetar vi tillsammans med andra myndigheter för att begränsa och bekämpa smittspridning.

Digital diagnostik och informationsutbyte inom EU

Som uppdragsmyndighet tillhandahåller vi diagnostiktjänster till såväl offentliga som privata aktörer i hela Sverige och utför ungefär en halv miljon uppdrag, dvs kundmöten, per år. Det är också inom diagnostiken som vi har ett av våra större pågående digitaliseringsprojekt, vilket både syftar till att göra det enklare för uppdragsgivarna att vända sig till oss och samtidigt möjliggöra effektivisering av våra egna processer.

Hjärtat i laboratorieverksamheten är vårt egenutvecklade ärendehanteringssystem för diagnostiken, SVALA, som förstås är föremål för ständiga förbättringar. När vi följer och kommunicerar sjukdomsläge för viktiga smittämnen sker det i nära realtid, då information från SVALA bearbetas till en epidemiologisk lägesbild och publiceras på vår webb. Vi har också, på uppdrag, bistått den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten i deras digitalisering genom att skapa interaktiva sjukdomsprofiler baserade på data som extraherats ur litteraturen. Samarbetet på EU-nivå omfattar även utveckling av de digitala lösningar för informationsutbyte som finns mellan de nationella myndigheterna och EU:s motsvarigheter.

Om fästingar och AI

Att möta medborgarna digitalt är också en framgångsfaktor när det gäller sjukdomsövervakning av vilt och övervakning av vektorer (insekter som kan sprida smitta; fästingar, myggor, knott).

Som exempel blir storskalig insamling av bilder på fästingar från hela landet med hjälp av bildanalys och AI, till kunskap om fästingars förekomst, tidig varning om nya arter, beredskap och kommunikation till allmänheten om innebörden.

Ann Lindberg, som är generaldirektör på SVA berättar: - SVA vill vara medlem i eSam för att som medelstor myndighet dra nytta av den samlade kunskapen som finns hos större kollegor inom statsförvaltningen, och bidra till den kraft som skapas av att vi samarbetar kring gemensamma utmaningar. Inte minst viktigt när det juridiska landskapet på informationsområdet utvecklas i högt tempo och när informationssäkerhet och cybersäkerhet är högaktuella frågor för alla myndigheter. Men också för att undvika att kraft läggs på att uppfinna hjul på nytt, och istället förstärka omvärldsbevakning och delande av smarta lösningar.

- SVA är också en myndighet med forskning i sitt uppdrag, och som till en del ligger nära våra lärosäten i det uppdraget. Även inom forskningen finns AI som en viktig faktor att förhålla sig till. Utöver de medborgarperspektiv som finns i uppdragsverksamhet och i beredskapen så kanske forskningsfinansiärernas förväntningar på öppenhet och tillgänglighet kan vara ett kompletterande digitaliseringsperspektiv som vi kan bidra med till eSam, avslutar Ann.

Ny rapport: Styrning och ledning av data

Många av eSams medlemmar strävar efter att vara datadrivna för att nå verksamhetens långsiktiga, strategiska mål. Ett sätt är att arbeta systematiskt med styrning och ledning av sin datahantering.

Det finns många perspektiv på att arbeta datadrivet, bland annat att arbeta systematiskt med styrning och ledning av data och datahantering och att låta data i sig vara utgångspunkten för styrningen. Området har saknat ett fördjupande arbete varför det fanns behov av att initiera ett arbete med en nulägesbeskrivning. Det har nu resulterat i den här första rapporten.

Dispositionen är i tre delar; En uppdaterad ”kartbild” över området data och datahantering, där styrning och ledning har lagts till och beskrivs översiktligt i sitt sammanhang. En nulägesbeskrivning av hur styrning-och ledningsfrågor inom dataområdet påverkar myndigheternas övergripande mål och strategier, samt en sammanställning av nationella och internationella initiativ som påverkar myndigheternas arbete nu och i nära framtid.

Mikael Österlund på eSams kansli säjer: - Rapporten kan dels användas för att placera in allt pågående arbete inom eSam på dataområdet och ge inspiration till fortsatt samverkan, dels ge inspiration och bakgrundskunskap till medlemmar i eSam som strävar efter att bli mer datadrivna.

Rapporten Styrning- och ledningsfrågor inom datahantering Pdf, 589.5 kB.

Avfallsdetektiverna - vinnaren i eSam hackaton 2024

Kenneth Pettersson på Naturvårdsverket är en av deltagarna i laget som vann och här berättar han med egna ord om hur tanken föddes, vilka utmaningar man ville lösa, hur det gick och hur tankarna går kring själva kärnfrågan.

"Så, lite drygt ett dygn efter att #Avfallsdetektiverna Länk till annan webbplats. gjorde entré på den nationella arenan i eSamHack24, är det dags att försöka samla tankarna lite. Det har varit intensiva dygn, eller snarare veckor.

Naturvårdsverkets innovatör Oskar Jonsson tog kontakt med mig i slutet av januari: - Du har ju tänkt en hel del på det här med Avfallsbrottslighet, ska vi inte sätta ihop ett lag i Hackaton?
"Hacka...vadå? När då? Eh, ja varför inte..."
"Kul! Men om en vecka behöver vi anmäla ett lag..."
Och på den vägen har det varit sen dess.

På vägen slog vi oss ihop med David Kunze och Hanna Öberg på Skatteverket och Pieter Vlag på Bolagsverket och satte igång att utbyta tankar. Rätt snart stod det klart att vi var något på spåren, något riktigt stort med enorm potential. Vi bokade upp intervjuer med kunniga handläggare på Skatteverket och Tullen, intervjuade Länsstyrelsen Skånes tillsynssamordnare. Vi pratade AI med Zohreh Ranjbar på RISE och korruption och penningtvätt med Louise Brown på Advisense. Vi förstod mer om aktörernas svårigheter efter att ha pratat med Martin Tengsved på Collect. Sist men inte minst; En shoutout till vår "coach", Johan Grundström Eriksson, som hjälpte oss formulera vår pitch. Ovärderlig input hela vägen.

Utan samarbetet i gruppen hade all denna input och potentialen i idéerna gått till spillo. Inte en konflikt trots det höga tempot, alla ställde upp och gjorde sitt under Davids processledning, heliga kor dukade under på löpande band men alla kom till tals och både fick och kunde bidra. Smågalen delfinal med enorma tekniktrassel där jag inte ens såg presentationen med alla animeringar, total mörkerflygning. Det visade sig vara en fördel att ha kommit av sig ett gäng gånger på genrepen och tvingats börja om och om igen...

Vad händer då nu, när lamporna släckts och vardagen börjar om hörnet? Avfallsbrottsligheten lever och frodas, och det är alldeles uppenbart att vi inte är rustade att hantera denna typ av aktörer. Vars huvudsaklig affärsidé är att lura systemet, det krävs både nytänk men framför allt en kraftsamling. Där alla aktörer har en del.

Potential att förändra i grunden för en sund marknad - men hur?

Om Avfallsdetektiverna får hjälp framåt, kommer det krävas insatser från alla parter - såväl från Återvinningsindustrierna som Avfall Sverige. Konceptet "Renare avfall" har en konstaterad potential att förändra situationen i grunden, och bidra till att återskapa en sund marknad. Den spårbarhet vi lägger fram som en nödvändig komponent ska ses i ljuset av att den också behöver kombineras med att lätta på rapporteringsbördan. Med en spårbarhet kan vi sluta hämta in uppgifter via rapporteringar, vi fångar upp dessa data i form av avfallstransaktioner i stället. Men... det kommer inte vara gratis, vi kommer att behöva anpassa system etc.

På samma sätt kommer tillsynen att påverkas, en övergång till ett annat arbetssätt med mer riskbaserad tillsyn, fler riktade platsbesök i samverkan med andra myndigheter. Det kommer inte gå obemärkt förbi. Vi centrala myndigheter behöver fundera på vår del, vilka datamängder har vi? Var hittar vi medel? Det behövs styrning från Regeringen, få in alla självständiga myndigheter i ledet.
Och såklart samverkan".

Källa: LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kenneth Pettersson med medgivande

Bakom kulisserna på hackaton 2024

Ett fullsatt event med tävlanden och jurymedlemmar från hela 30 myndigheter gjorde att årets hackaton slog rekord i engagemang!

Bolagsverket var årets värd för eSam hackaton och vi har bett Erika Sjödin som var uppdragsledare, att sammafatta intrycken.

Med basen i utmaningar som skapats från eSams omvärldsarbete, lag bestående av medlemmar från minst två myndigheter, lösningar som ska skapas och genomföras i samverkan och en resulatbedömning av jurygrupper med flertalet myndigheter, gjorde att hackatonet genomsyrades av samverkan från start till mål.

- Att vi från starten tänkte på att framhäva och profilera eventet som eSams hackaton, tror jag var framgångsfaktorn för att få sådant stort engagemang, säger Erika.

Innovationscoacher stöttade lagen

Under tävlingen erbjöds tävlanden stöd genom en eventsida med råd och tips och samtliga lag fick även tid med erfarna innovationscoacher från organisationerna SNITTS och Innovationsledarna.

- Att alla lag fick möjlighet till åtminstone en tid med en erfaren innovationsledare, är nog ett av skälen till att vi fick en extra höjd på samtliga tävlingsbidrag, tror Erika. - Det är lätt att bli fartblind i sin idé och övertygelse. Innovation skapas tillsammans, det är en form av lagsport, så det är viktigt att bolla med omgivning, kunder, samarbetspartners, intressenter för att få med så många perspektiv som möjligt. Vår digitala helphub med just innovationskompetens från andra sektorer och även det akademiära innovationssystemet uppskattades av många!

AI - en problemlösare?

En tydlig trend bland samtliga bidrag var som väntat att många lösningar byggs på AI; Mycket generativ AI men också att använda AI för att förstå och analysera komplexa samband.

Erika reflekterar: - En tanke som slog mig, är att våra medarbetare kanske är mer redo för AI som ett verktyg för att lösa våra problem, än vad många beslutsfattare tror och uppfattar att de är! Eftersom jag själv jobbar med ett AI-team så är det glädjande att se att så många ser möjligheterna!

Se finalisterna med sina lösningar

  • Vinnaren Avfallsdetektiverna med lösningen ”Renare avfall” som hanterar den alarmerande miljöbrottsligheten och har skapat ett verktyg för att förhindra osunda aktörer.
  • Närinslivsnavigatörerna som visar hur myndigheter kan erbjuda en digital assistent - Gaidio- för att underlätta krav som påverkar företagandet.
  • Team 11.18 visar hur vi kan dela kompetens utan att konkurrera om den genom GovConnect och
  • Skolpatrullen visar en AI-agent för effektivare samverkan kring AI-orienterad medborgarservice.

Erika passar på att tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till att hackaton gick att genomföra. Det som händer nu under våren är att medlemsmyndigheterna i eSam överväger möjligheter att genomföra några av bidragen i samverkan med varandra.

Se finalisterna på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital it-avtalsdag

Tips vid en utkontraktering och en inblick i Nationella dataverkstadens och Diggs arbete med öppna data och it-avtal.

Under hösten 2023 uppdaterades eSams mallar för allmänna it-villkor bl.a. utifrån den sekretessbrytande regeln i 10 kap. 2 a § OSL. På en it-avtalsdag i mars, berättade Christina Wikström, Wikström&Partners om det arbetet och även hur man kan tänka när man står inför en utkontraktering.

Fredrik Eriksson, nationella Dataverkstaden vid Västra götalandsregionen, berättade sedan om öppna data och it-avtal med utgångspunkt från ett arbete de gjort tillsammans med Digg.

Moderatorn Susanne Svanholm från SKR, ledde därefter en panel med frågor om bland annat krav vid molntjänster, hur man kommer igång med sin datadelning och avtalsregleringar för AI. Panelen var överens om att när man står inför att ta fram ett avtal; Ta hjälp av det som redan är framtaget och anpassa, istället för att börja från noll. Sannolikt blir då både processen och slutresultatet bättre.

Dataverkstadens och Diggs arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

eSams mallar för it-villkor

Interoperabilitet och datadelning i praktiken

Interoperabilitet är högaktuellt i och med EUs interoperabilitetsförordning

När eSam arrangerade en interoperabilitetsdag berättade Richard Vesterberg, Finansdepartementet, Mathea Franzén och Mattias Ekhem från Digg om förordningen. Erik Janzon och Mathea Franzén gick igenom interoperabilitetsutredningens förslag och Jessica Ademark och Mattias Ekhem presenterade Diggs arbete med datadelning i praktiken. Det blev livliga diskussioner och många frågor om den föreslagna föreskriftsrätten bl.a. utifrån den svenska förvaltningsmodellen och hur det ska vara möjligt att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Finansieringsfrågan och det faktum att det är en lång tidsperiod för effekthemtagning ledde till flera funderingar.

Utredningens förslag är på remiss, ett medskick från representanterna i utredningen är att ta till vara på möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

Fakta: En allmänt hållen definition av interoperabilitet – två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra.
Källa: IDG.se

Temamöte med SÄPO - mullvadar och underrättelsehot från främmande makt.

Civila mål blir nu allt oftare ett huvudmål för vissa andra länder för att störa ut bilden av ett stabilt och fungerande Sverige.

Efter särskilda önskemål från eSams medlemmar fick vi besök från SÄPO för att berätta om underrättelsehotet från främmande makt, drivkrafter för hur ”mullvadar” kan uppstå på våra myndigheter och hur hotbilden ser ut. SÄPO tipsade om hur myndigheten identifierar olika typer infiltration - via person eller via IT lösning. I en lite djupare diskussion kom mötet in på vilka typer av hot som olika länder bedöms innebära för Sverige, i allmänhet och för statliga myndigheter i synnerhet. Återigen stärkte SÄPO bilden av att mål som tidigare betraktats som rent civila, nu allt oftare blir ett huvudmål för vissa andra länder i syfte att störa ut bilden av ett stabilt och fungerande Sverige. Något som i allra högsta grad berör eSams medlemsmyndigheter.

Det var ett mycket uppskattat temamöte och även om vissa saker redan var kända för myndigheternas säkerhetsstrateger, blev det en viktig bekräftelse av var Säpo står i viktiga säkerhetsfrågor.

För den som vill få mer information kan man be om dialog och egen konsultation av SÄPO samt att själv läsa mer i SÄPOs årsberättelse.

Kontakt

Registrator/växel: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se (om man vill vara anonym)

Omvänd målsökning (OMS): oms@sakerhetspolisen.se

Länk till mer information i SÄPOs årsberättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete för säker kod kan hindra angrepp

Många medlemsmyndigheter har stor egen programkodsutveckling eller köper in utveckling av olika typer av applikationer. Utvecklingsarbete kan gå fort och i värsta fall medföra direkta säkerhetshål för myndigheten, om det sker utan en väl genomtänkt analys.

För en antagonist räcker det oftast med ett säkerhetshål i en it-lösning för att komma åt en ingång till myndigheten. Frågan om kodutveckling liknar digitaliseringsfrågan generellt, men i något mindre skala. Det finns många frågor som behöver en ordentlig analys; Myndigheten behöver analysera källkoden och arbetsprocessen för utveckling på flera lämpliga sätt t.ex. sorteras efter sekretess eller efter säkerhetsskyddad myndighetsinformation. Man behöver reda ut kontinuitetsfrågan liksom hur man organiserar kodutveckling och testning tillsammans med exempelvis privata leverantörer. Publika AI-assistenter kan antingen vara en bra idé i ett effektiviseringsperspektiv eller vara otänkbart beroende på de rådande omständigheterna. Källkod som inte förvaltas över tid blir snabbt osäker och en möjlig säkerhetsrisk för myndigheten.

De här frågorna har nu lett till att en ny arbetsgrupp med hög kompetens inom säker utveckling, ska ta fram rekommendationer på arbetssätt för eSams medlemsmyndigheter samt rekommendationer av olika typer av verktyg för en säkrare utveckling. Vägledningarna ska kunna användas för utveckling av både samhällsbärande it-funktioner med höga krav på säkerhet och it-lösningar utan speciella säkerhetskrav, i de fall man bedömer att det finns behov av båda. Migrationsverket är färdledare för det här viktiga arbetet inom eSam.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...