Nyhetsbrev från eSam

Augusti 2023

Rivstart för det nya verksamhetsåret!

Hösten är på ingång och med den en ny plan för det gemensamma arbetet inom eSam. En rad nya aktiviteter ska starta, samtidigt som många fortsätter från föregående verksamhetsår. Vi kommer bland annat att testa två nya grupper för erfarenhetsutbyten; En för it-drift och en för it-arbetsplats. Tanken är att grupperna ska erbjuda tillfällen till diskussioner kring krav och utformning av just it-driftsmiljö och it-arbetsplatser. Under hösten fortsätter vi också arbetet med att undersöka förutsättningar för ett gemensamt digitalt kundmöte för privatpersoner – visste du att Sverige är en av fem länder i Europa som saknar en gemensam ingång för privatpersoner? Övriga länder har samlat sin information digitalt för att förenkla för medborgarna. Det är ett spännande och utforskande arbete som jag ser fram emot att följa.

Även på andra områden fördjupas nu samarbetet. Att det finns ett stort engagemang för frågor som rör artificiell intelligens - AI - förvånar nog ingen. De flesta medlemmar står inför samma frågor och utmaningar och här finns stora möjligheter att samordna arbetet och nyttja varandras kompetenser effektivt! I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om bland annat detta.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

AI - ett smörgåsbord av aktiviteter inom eSam

Utveckling och användning av AI i samhället har exploderat och lösningarna visar på stora möjligheter. Regeringen menar att Sveriges välfärd och konkurrenskraft ska stärkas genom att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda AI. Det förutsätter en förståelse för ekosystem för AI i Sverige, som till exempel att känna till vilka aktörer som gör vad och när.

För att vi ska kunna använda tekniken fullt ut och på ett effektivt sätt, inte minst utifrån rättsligt och säkerhetsmässigt perspektiv, behöver vi analysera flera olika frågor. Medlemmarna har ett stort fokus på AI-frågorna och under verksamhetsåret 2023/2024 är inte mindre än sju aktiviteter relaterade till AI, igång inom eSam:

Flera medlemmar arbetar med utveckling eller användning av AI i den egna myndigheten. Det saknas dock en myndighetsgemensam processbeskrivning för utveckling av AI varför det nu startar ett gemensamt arbete för att ta fram en generell process. Det ska bland annat resultera i exempel på olika utvecklingsprocesser för AI, fördelar och nackdelar och förekommande roller i processen.

En viktig förutsättning i samband med AI-utveckling, handlar om uppkomst av allmän handling. Att ha god ordning i hanteringen av myndigheternas information (handlingar) är viktigt för att den enskilde ska ha möjlighet att ta del av allmänna handlingar, men också för möjligheten att bygga upp och bevara allmänna handlingar som en del av det nationella kulturarvet. Dessvärre har bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) med flera, inte riktigt adresserat frågan om allmän handling i den digitala miljön. Vid utveckling av AI uppstår nya informationsmängder, exempelvis källkod och tränings- och valideringsdata, varför eSams medlemmar ser ett behov av att analysera om informationen blir nya allmänna handlingar, eller om de utgör kopior av tidigare allmänna handlingar.

Vid utveckling av AI uppstår frågor om utbyte av modeller för AI-utveckling eller att tillämpa så kallad federerad inlärning, där lokala modeller tränas på lokalt data och sen sammanförs med en central modell. Medlemmarna kommer att utforska risker och förutsättningar vid utbyte av modeller, exempelvis risker som uppstår om man delar en AI-modell som är tränad på känsligt material eller om personuppgifter överförs vid utbyte av en modell.

Ett annat fokusområde för eSams AI-arbete handlar om gemensam plattform för chattbotar. I dagsläget har tre medlemmar en chattbot som ett av flera gränssnitt till sina målgrupper. I avsaknad av en standard på området, skulle en gemensam plattform vara kostnadseffektivt för befintlig hantering av chattbotarna, minska tröskeln för myndigheter som vill etablera en chattbot men också underlätta för chattbotar att hänvisa till varandra. Därför kommer eSams medlemmar att utreda förutsättningar för etablering av en sådan gemensam plattform.

Medlemmarna har också börjat arbeta med praktisk tillämpning av AI-lösningar. Med utgångspunkt från tidigare arbete i eSam - erfarenhetsutbyten, ett lämpligt arbetssätt, en juridisk checklista samt en exempelsamling med tillämpningar - startade en pilotverksamhet för en AI-baserad lösning för tolkning, under våren 2023. Piloten utgår från en tjänst som Domstolsverket tidigare har tagit fram där Domstolsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Migrationsverket har testat en AI-baserad lösning som ersättning för ordinarie tolktjänster, under en period om tre månader. Testet ska analyseras för att se vilka effekter myndigheterna kan uppnå vid en bredare användning av sådana lösningar.

Utöver myndigheters arbete med egen AI-utveckling, har de relativt nya generativa AI-baserade tjänsterna som blivit tillgängliga för allmänheten, väckt stort intresse. Utvecklingen går oerhört fort och allt fler aktörer lanserar avancerade tjänster inom olika områden, t.ex. chattbotar. eSams medlemmar har börjat analysera dels om lösningarna kan användas i myndigheterna, dels vilka förutsättningar som finns utifrån exempelvis säkerhetsmässiga och juridiska perspektiv. Tjänsterna baseras på stora språkmodeller (Large language models – LLMs) som potentiellt skulle kunna användas av myndigheterna för att utveckla egna tillämpningar med betydande effekter. Medlemmarna ska analysera utvecklingen och möjlig påverkan för myndigheterna.

Även på kommunikationsområdet testar flera medlemmar AI-lösningar för att mäta webbplatsers effektivitet eller för att förklara texter av olika slag. Utvecklingen kan ge betydande effekter varför medlemmarna kommer att undersöka möjligheterna vidare och dela med sig av erfarenheter, utvärderingar och pågående tester på området.

Kontinuitet för ledningsgrupp och föreläsning om säkerhetskultur

Under hösten testar säkerhetsområdet en ny typ av leverans. eSams säkerhetsgrupp har tagit fram ett material för en övning i kontinuitet för ledningsgrupper och en föreläsning om att stärka myndighetens säkerhetskultur.

De medlemsmyndigheter som anmäler intresse, genomför övningarna på egen hand och får stöd med innehåll och material från eSams arbetsgrupper. För båda dessa spår - kontinuitet och säkerhetskultur - är det ett första steg, med möjlighet till fler längre fram. Vad det blir, beror på utfallet i steg 1. Det nya greppet innebär att myndigheterna själva anpassar upplägget efter sina behov och lägger upp det efter sina förutsättningar. Hittills har en handfull medlemmar anmält intresse och fler är välkomna.

Flera medlemsmyndigheter har redan gjort ett bra arbete i sin ledningsgrupp vad gäller kontinuitet och har en hög allmän mognad avseende sin säkerhetskultur. För de myndigheter som vill ha extra stöd och inspel på de här områdena, finns alltså möjlighet att få det under början av hösten. En positiv sidoeffekt av samarbetet, är också att visa att säkerhet som koncept är en svår intern fråga för alla inom eSam och att medlemmarna på flera sätt kan hjälpas åt att stärka säkerhetsmedvetandet.

För medlemmar - temamöte om interoperabilitet vid datadelning

Utredningen om interoperabilitet vid datadelning, har i uppdrag att analysera befintlig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning både inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer.

Utifrån analysen ska utredningen föreslå om och hur, styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens förmåga att samverka digitalt genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som den personliga integriteten värnas och säkerheten både i systemen och i samhället, förblir robust. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023. Under temamötet presenteras utredningens arbete och det finns möjllighet att lämna synpunkter på förslaget.

Temamötet äger rum den 7 september 2023 via Skype och pågår mellan kl 13.00 – 14.30.
Medlemmar i eSam kan anmäla sig senast torsdagen den 6 september 2023 till Linda Lindström på eSams kansli.

Mässan Hållbar digitalisering 2023

Den 15 Augusti gick årets mässa om Hållbar digitalisering av stapeln. Frågan på alla läppar handlade om vad som vad gäller efter sommarens förändrade förutsättningar för it-sourcing och vilka praktiska förändringar vi kommer att se. Det är ett ämne som också är högaktuellt inom eSam under hösten då molngruppen kommer att arbeta för att stötta medlemmarna på bästa sätt.

Linda Lindström och Erik Enocksson från eSams kansli medverkade som föredragshållare. Erik deltog även i en paneldebatt om sommarens förändringar inom it-sourcing - EUs adekvansbeslut och förändringen i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.Eriks och Lindas föredragningar filmades och de kommer att publiceras på esamverka.se

Erik Enocksson berättar: - Några reflektioner från mässan är att förändringarna kommer att göra arbetet med sourcing lite svårare för offentlig sektor men samtidigt flyttar det målstolparna en bit och påverkar våra egna arbetsprocesser att anskaffa IT lösningar. Det kan innebära att vissa molntjänster nu kan komma att vara ok att anskaffa jämfört med hur det såg ut före ikraftträdandet i juli. Det kommer också att innebära att andra tjänster fortfarande är olämpliga. Myndigheterna kommer att behöva göra egna lämplighetsprövningar för att utröna vilka lösningar som är ok och vilka som inte är det.

Till den myndighet som redan nu under början av hösten behöver anskaffa nya tjänster säjer Erik: - Gör kvalitativa lämplighetsprövningar, undvik låsa in din myndighet i stora it-ekosystem och ha en tydlig exitplan om du snabbt behöver byta till annan lösning, t.ex. om adekvansbeslutet fälls vid en juridisk prövning. Att ha en egen stark molngrupp med tvärfunktionell expertis, kommer vara allt viktigare för att kunna göra effektiva lämplighetsprövningar. Ta er tid att dels förstå tjänsten ni upphandlar väldigt väl, dels vad myndigheten kommer att nyttja tjänsten till, för att kunna svara på vad som är lämpligt eller inte.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...