Nyhetsbrev från eSam

Januari 2024

Många förändringar att förhålla oss till under 2024

Det händer mycket i vår omvärld just nu, inte enbart världspolitiskt, utan även i frågor som rör digitalisering. Vi väntar med spänning på den slutliga versionen av AI-förordningen som kommer att få stor inverkan på vår utveckling och användning av AI. I frågor som rör robust digitalisering kommer snart direktiven om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet) respektive åtgärder för en högre gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) – två akter som kommer att sätta stor prägel på vårt arbete. Därutöver kommer ytterligare initiativ att påverka oss – även nationella och sektorsspecifika.

För medlemmarna i eSam är det av stort intresse att följa och analysera de förändringar som de olika initiativen medför och hur de påverkar oss – i närtid som framtid. Under 2023 påbörjade medlemmarna både ett arbete med omvärldsanalys och en så kallad radarbild. Den senare ger en överblick av alla de initiativ som är på ingång och som på något sett påverkar digitaliseringsarbetet. Inom kort kommer båda produkterna att publiceras – garanterat spännande läsning om vad som påverkar utvecklingen framöver.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

eSam på SamNet 2024

SamNet är en heldagskonferens om teknik, internet, integritet och decentralisering som är grunden för digitaliseringen av vårt samhälle. Konferensens fokus är samhällsmedborgarens perspektiv, till skillnad från det kommersiella eller myndighetsperspektivet.

Konferensen anordnas i samarbete mellan de idéella föreningarna :DFRI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ISOC-SE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SNUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Dataskydd.net Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och tar upp ämnen som digitala ID-lösningar, internet privacy, öppen källkod inom offentlig förvaltning och digital infrastruktur.

Erik Enocksson på eSams kansli var inbjuden för att berätta om det avslutade arbetet med samarbetsverktyg i offentlig sektor - dSam - och om det arbete som nu sker för att hitta moderna samarbetslösningar som möter medlemsmyndigheternas krav och behov. Det var ett stort intresse hos publiken vilket inte minst visade sig i de många bra frågorna till Erik. Årets vanligaste ämnen var svensk e-identitet, ett hållbart och robust internet i Sverige, sociala webben och ”det demokratiska samtalet i en digital tid”.

Alla föredrag från samNet 24 spelades in och kan enligt uppgift ses i efterhand från samnet.se. (anm: Vid tidpunkten för nyhetsbrevets pressläggning, har filmerna ännu inte lagts upp på SamNet.)

Radarbilden - det som påverkar digitaliseringen

Översikten Radarbilden, syftar till att bidra till bättre framförhållning, helhetssyn och stöd för medlemmarna. Den är också ett stöd för eSam att identifiera områden med behov av samverkan för bättre effektivitet och samhällsnytta.

Det pågår mycket arbete, såväl internationellt som nationellt som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i digitaliseringsarbetet. I juni 2023 presenterades eSams första version av Radarbilden. I den beskrivs initiativ, lagstiftning, styrning, byggblock m.m av generell karaktär som påverkar myndigheternas förutsättningar för digitaliseringsarbete de närmaste åren.

Under hösten 2023 uppdaterades Radarbilden till en ny version genom bidrag från olika grupperingar inom eSam. Vid ett temamöte i början av året gjordes en prioritering av områden som eSams medlemmar ska arbeta vidare med. De initiativ som bedöms ge nytta för medlemmarna i första steget är:

  • AI-förordningen
  • Frågor om interoperabilitet och ett effektivt digitalt informationsutbyte – där Interoperabilitetsförordningen från EU och utredningen om interoperabilitet vid datadelning (SOU 2023:96) ansågs särskilt viktiga
  • NIS2-direktivet och CER - Directive on the resilience of critical entities - som ställer krav på åtgärder för att stärka motståndskraften i viss samhällsviktig verksamhet
  • Frågor som rör identitetshantering – inklusive utredningen om säker och tillgänglig digital identitet, eIDAS, e-wallet och byggblocket identitet inom ENA
  • Regeringens nationella strategiska färdplan
  • Postifinansieringsutredningen – som bl.a. kommer att behandla frågan om obligatorium för myndigheter att skicka digital post samt för privatpersoner och företag att ta emot digital post.

Resultatet från arbetet går nu in i eSams verksamhetsplaneringsprocess.

Radarbild 2023 Pdf, 365.8 kB.

Temamöte - generativ AI

Utvecklingen inom generativ AI går rasande fort och självklart följer vi det inom eSam. På ett temamöte i december gick vi igenom området generellt och spcifikt det arbete med AI-assistenter som pågår hos medlemmarna just nu.

Föredragshållare från flera organisationer bidrog med olika perspektiv:

Gartner som är framstående inom informationsteknisk forskning och rådgivning, delade med sig av en sammanfattning av generativ AI från Gartner symposium där man går djupare in på tekniken, insikterna och trenderna för IT. Det handlade bland annat om hur en myndighet behöver anpassa sitt angreppssätt till AI utifrån de nya förutsättningarna för och möjligheterna med, generativ AI.

Jonatan Permert från AI-sweden presenterade initiativet En gemensam digital assistent för offentlig sektor. Visionen är att skapa en digital assistent baserad på AI-teknik som är kapabel att hjälpa medarbetare i olika textrelaterade uppgifter. Assistenten ska baseras på en svensk storskalig språkmodell som tränas med hjälp av instruktionsdata som genereras av medarbetarna själva.

Dan Nordell från Skatteverket visade ett exempel på en digital assistent inom Skatteverket som på ett illustrativt sätt skulle kunna stödja chefer och medarbetare i det vardagliga arbetet.

RISE bedriver flera initiativ inom AI-området och tillhandahåller bland annat labbmiljöer där organisationer kan utforska olika typer av teknik. Carl Heath berättade även om deras forskningsperspektiv på generativ AI.

Jakob Engdahl från SCB och Daniel Jakobsson från Trafikverket presenterade AI-resan - vilka steg en organisation behöver gå igenom och vilka vägval som behöver göras när man tar sig an utmaningen att börja använda generativ AI inom organisationen.

Temamöte - databearbetning och analys

SCB, AI Sweden och Örebro universitet har arbetat med att utforma en öppen plattform för databearbetning och analys som också har möjlighet att träna maskininlärningsmodeller - BALSAM-projektet.

Den snabba digitaliseringen av samhället och data-ekosystemet som ständigt växer med nya informationskällor, bidrar till att det finns behov av avancerade verktyg för databearbetning och analys. Målet har varit att dels bygga in grundfunktionalitet som stärker datakvalitet och säkerhet, dels att främja samarbete mellan olika aktörer.

Vid temamötet berättade Jakob Engdahl från SCB om det VINNOVA-finansierade innovationsuppdraget BALSAM och erfarenheterna med att bygga en öppen plattform. Samverkansstrukturen i projektet är en av de saker som eSam kommer att undersöka vidare.

Framtidens it-drift och it-arbetsplats - fortsatt arbete

Under hösten hölls flera temamöten på områdena framtidens it-drift och it-arbetsplats. Förutom rent erfarenhetsutbyte var också avsikten att hitta sätt för att kunna använda gemensamma tjänster kostnadseffektivt och säkert.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...