Nyhetsbrev från eSam

November 2023

Milstolpe för en gemensam digital ingång

I slutet av november hade eSams styrgrupp - generaldirektörerna vid medlemsmyndigheterna - det sista mötet för i år. På agendan fanns bland annat en diskussionspunkt om hur vi kan bli ännu bättre på gemensamt utvecklingsarbete och att ta fram gemensamma lösningar som skapar nytta i samhället. Styrgruppen beslutade om att ta ett första steg mot en gemensam digital ingång till offentlig sektor, för privatpersoner. Det saknas en sådan idag och skulle underlätta för den enskilde när hen inte vet vilken eller vilka myndigheter som ansvarar för en viss fråga. Det är ett arbete som många har frågat efter och jag hoppas att denna första, enkla version blir början till något betydligt större!

Ett av flera viktiga syften med eSam är att medlemmarna delar erfarenheter och lösningar med varandra. Ett av formaten för det är temamöten, där vanligen en eller flera medlemmar berättar om hur de arbetar inom ett visst område. Mötena brukar vara mycket uppskattade och leder inte sällan till nya kontakter och samarbeten. Den senaste månaden har vi genomfört en rad temamöten som du kan läsa mer om, både i det här och nästa nyhetsbrev.

Fia Ekelöf kanslichef eSam

MUR - samverkan mot missbruk av välfärdssystemen

En viktig fråga för att minska välfärdsbrotten är en sammanhållen identitetsförvaltning.

Initiativet MUR står för Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter mot missbruk och brott i välfärden. En mer sammanhållen identitetsförvaltning skulle kunna bidra till att minska välfärdsbrotten och det är något som samarbetet inom MUR har fokus på. På ett temamöte i november berättade Tobias Wik från Skatteverket och Azize Cuydur från Försäkringskassan, övergripande om MUR och fokuserade sedan på arbetet med identitetsförvaltning. Till exempel kan biometri vara en nyckel i en framtida infrastruktur för identitet, för att öka både säkerhet och tillgänglighet.

Idag har myndigheter olika ansvar och rättigheter vilket kan medföra att bedragare har lättare att "lura systemet" för att begå brott. Det leder i sin tur till en lägre tillit till våra välfärdssystem och i förlängningen även till det offentliga i stort. Arbetet inom MUR syftar till att sätta stopp för det.

FAKTA:

MUR är en frivillig nätverksorganisation för myndigheter som startades 2019 för att intensifiera och utveckla arbetet mot välfärdsbrott. De deltagande myndigheterna är överens om att ytterligare samverkan behövs för att stärka arbetet mot missbruk och brott mot välfärdssystemen. MUR ska verka för att utveckla myndigheternas förmåga att förhindra, identifiera och stoppa missbruk och brott mot välfärdssystemen, på kort och lång sikt. MUR ska också värna och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen

Web Summit 2023 - globala trender för digitaliseringen

De starkaste intrycken från världens största teknikmässa är AI´s intåg som samhällsfunktion och global utveckling av samhällsbärande it-funktioner för att stärka den digitala suveräniteten.

Erik Enocksson på eSams kansli besökte, tillsammans med kollegor från Skatteverket och Trafikverket, den stora teknikmässan Web summit 2023 för att bilda sig en uppfattning om vad som är på gång globalt på it-området. Mässan med över 70 000 deltagare, gör den till den största oberoende teknikmässan i världen. Den har fokus på trender inom digitalisering som till exempel it-lagstiftningar, AI, molntjänster och hållbar digitalisering.

De främsta medskicken från mässan är trender för AI som samhällsfunktion och den globala utvecklingen av samhällsbärande it-funktioner kopplat till digital suveränitet. Sannolikt kommer de här frågorna att hamna än mer i fokus för eSams medlemmar under 2024. På många sätt är intrycken från mässan ett kvitto på att eSams medlemmar har rätt fokus, även globalt sett. Det stärker också bilden av hur viktig den fortsatta samverkan är i de här svårnavigerade frågorna, kanske om möjligt ännu mer på EU nivå.

Mer om mässan: Web summit 2023 Länk till annan webbplats.

Temamöte - Zero Trust för rätt access

Tekniker som tillåter att endast rätt individ, under rätt omständighet får access till rätt informationsmängd oavsett vad den lagras, skapas eller hanteras. Det är Zero trust.

I november besökte Urban Lyxzen från Statskraft och Jonatan Stenmark från Trafikverket, ett ev eSams temamöten för att berätta om när de tillsammans införde Zero trust-teknik vid en tidigare gemensam arbetsplats. Zero trust är kortfattat olika tekniker som tillåter att endast rätt individ, under rätt omständighet får access till rätt informationsmängd oavsett vad den lagras, skapas eller hanteras (inklusive ev. utländska molnleverantörer). Det kan ske på en, eller alla nivåer; På klienten, vid lagring, i nätverkstrafik, vid kod/programmering eller inne i applikationer eller tjänster. För företaget var detta ett krav för att alls kunna ta vissa affärer med känslig information. Det är också ett krav som ställs på Norska myndigheter från och med 2023 och är standard på större företag i privat sektor. Det används även av de största molnleverantörerna för att hålla sina kunder separerade i sina molntjänster.

Urban och Jonatan visade hur man bäst implementerar tekniken i sin organisation i allt från beslutsprocess till praktisk införande och hur tekniken kan hjälpa myndigheter att säkert dela rätt information med molntjänster, tex AI lösningar.

Jonatan bjöd också på en demonstration för att visa att det är enkelt, rent tekniskt att komma igång om man blivit blivit inspirerad av temamötet. eSams kansli undersöker möjligheten att ta frågan vidare genom att skicka ut en intressekoll för samverkan kring Zero Trust, till mötesdeltagarna.

Innehållsförteckning

Fler nyhetsbrev

Maj 2024

Utvecklingen tar inte semester...
... men juni står trots det för dörren och semestertiden är snart här. Innan dess ska vi avsluta eSams verksamhetsår och styrgruppen ska besluta om en ny plan på årsmötet i mitten av juni. Ni som deltog på eSams resultatmöte den 27 maj fick ta del...

April 2024

AI, AI, AI... å ena sidan möjligheter, å andra sidan utmaningar
Inom eSam har vi kartlagt några medlemmars tänkta behov av AI-lösningar för att få en bättre bild av det samlade behovet. Vi ser att i takt med att kunskapen om tekniken ökar, blir behoven fler och delvis annorlunda, samtidigt som potentialen bedö...