utveckling i samverkan

Digital samarbetsplattform

I juni 2021 började åtta av eSams medlemmar analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Den följande hösten analyserades tänkbara lösningar som ansågs uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet och våren 2022 kunde de lösningar som hade potential att leverera en digital samarbetsplattform, utvärderas. I samband med eSams årsmöte den 29 juni 2022 redovisades resultatet och slutleveransen av projektet publicerades i slutet av november.

Slutredovisning - 24 november 2022

- Vi måste säkra våra samhällsbärande funktioner mot cyberangrepp och minska vårt beroende av ett fåtal tjänsteleverantörer, det gör oss väldigt sårbara. Vår digitala infrastruktur måste kunna möta upp höga krav på driftsäkerhet, robusthet och digital suveränitet. Det säjer Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan, i sitt inledningstal på den avslutande konferensen.

Vi filmade anförandena under dagen, tag del av dem i MediaflowPro:

De funktionella kraven på en tänkbar tjänst, är att den erbjuder

  • videokonferens,
  • dokumenthantering,
  • fasta chattrum,
  • kanban-tavla (möjlighet att visualisera t.ex arbetsuppgifter på en tavla) och
  • whiteboard.

Den slutliga lösningen kan vara en sammanhållen tjänst eller olika tjänster som kan fungera tillsammans.

Del 1

eSams medlemsorganisationer Skatteverket och Kronofogden beslutade i maj 2021, att analysera alternativ till Teams som samarbetsplattform. Analysen omfattar en utvärdering av tänkbara lösningar som anses uppfylla kraven på funktionalitet och säkerhet.

Arbetet startade i maj 2021 och ytterligare sex medlemsorganisationer anslöt sedan till arbetet. Under augusti/september sammanställdes utvärderingarna i samarbete med referensgruppen, som har omfattat 121 organisationer.

Arbetsgruppen redovisade arbetet den 18 november 2021 och drar slutsatsen att det finns lämpliga alternativ som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för offentlig sektor.

Del 2

I december 2021 startade arbetet med att utvärdera tänkbara lösningar genom omfattande tester för att offentlig sektor ska kunna använda molntjänster i samarbetet med varandra och internt. Vid eSams årsmöte den 29 juni 2022 presenterades slutleveransen från projektet vid en mässa där generaldirektörerna i eSams styrgrupp fick testa de olika lösningarna. Projektet levererade inga rekommendationer på produkter eller tjänster, däremot dokumentation som kan återanvändas för att fatta egna beslut inför en upphandling, utifrån era specifika förutsättningar.

Ta del av Rekommendationer för att genomföra en PoC Pdf, 283.5 kB.. Pdf, 80.1 kB.

Slutleveransen av projektet digital samarbetsplattform, är nu klar i anslutning till att de återstående tre dokumenten publiceras. De tre produkterna som kompletterar tidigare dokumentation, handlar om det moderna arbetssättet Pdf, 329.3 kB., projektets egna tester av federation mellan olika lösningar Pdf, 1.4 MB. och en promemoria om hur man skapar en strategi Pdf, 607.8 kB. och målbild för arbetet med moderna samarbetslösningar.